Covid-19: "Europese Commissie keurt het herverzekeringsprogramma goed". Klik hier

Credendo – Export Credit Agency

Over Credendo - Export Credit Agency

Credendo – Export Credit Agency werd opgericht in 1939 als ONDD, de officiële Belgische kredietverzekeraar.

De opdracht van Credendo – Export Credit Agency is de internationale handel te bevorderen door met behulp van de staatsgarantie handelskredieten op middellange en lange termijn te verzekeren.

De laatste jaren heeft Credendo – Export Credit Agency ingrijpende veranderingen ondergaan: zo is het van een traditioneel exportkredietagentschap uitgegroeid tot een internationale speler die vandaag aan het hoofd staat van Credendo Group. Credendo – Export Credit Agency is een solide speler. Daarvan getuigen de rating AA van Standard & Poor's en de dekkingscapaciteit van 30 miljard EUR.

Naast traditionele exportkredietverzekering biedt Credendo – Export Credit Agency financiële garanties en directe financiering. Het spitst zijn activiteiten voornamelijk toe op niet-OESO-landen omdat het merendeel van de risico's van zijn klanten betrekking heeft op deze markten.

Historiek

1921 Het Belgisch ministerie van Economische Zaken richt een Delcrederecommissie op om de Belgische exporttransacties te waarborgen.
1935 De Delcrederecommissie wordt afgescheiden van het Ministerie en wordt de Belgische exportkredietverzekeraar Nationale Delcrederedienst (ONDD, het huidige Credendo – Export Credit Agency) (bij koninklijk besluit van 10 januari 1935).
1939

Volledige reorganisatie van Credendo – Export Credit Agency als zelfstandige openbare financiële instelling met rechtspersoonlijkheid en met de garantie van de Belgische Staat (bij wet van 31 augustus 1939).

Dekking van politieke risico's.

1949 Dekking van importtransacties (bij wet van 21 april 1949).
1956 Dekking wordt uitgebreid naar het commercieel risico.
1958 De missie van Credendo – Export Credit Agency wordt uitgebreid en omvat nu ook de bevordering van buitenlandse handel in het algemeen (bij wet van 31 december 1958).
1962 Credendo – Export Credit Agency krijgt toelating om bij te dragen in de financiering van de transacties die het verzekert (bij wet van 27 juli 1962).
1964 Credendo – Export Credit Agency wordt gemachtigd om bepaalde transacties rechtstreeks voor rekening van de Staat te verzekeren (bij wet van 3 juni 1964).
1970 Credendo – Export Credit Agency begint Belgische directe investeringen in het buitenland te verzekeren (bij wet van 30 december 1970).
1972 Ook wisselkoersrisico's met betrekking tot exporttransacties kunnen verzekerd worden door Credendo – Export Credit Agency (bij koninklijk besluit van 9 mei 1972).
1991 De missie van Credendo – Export Credit Agency wordt uitgebreid en omvat nu ook de bevordering van internationale economische betrekkingen in de ruimste zin van het woord (bij wet van 17 juni 1991).
1996 Oprichting van de 'market window': verzekering zonder rechtstreeks Belgisch belang maar tegen marktvoorwaarden (RvB-beslissing van 15 juli 1996).
2004

Oprichting van de private onderneming Credendo – Short-Term Non-EU Risks (voorheen Credimundi), die 'whole turnover'-dekking op korte termijn biedt:

 • participatie van 100%
 • dekking omvat binnenlandse transacties (RvB-beslissing van 23 september 2004).

Oprichting van Credendo – Excess & Surety (voorheen Trade Credit), dat excess-of-loss-dekking biedt:

 • participatie van 25%: uitbreiding productgamma (excess-of-loss-polissen) (RvB-beslissing van 23 november 2004).

 

2005 Het forfaitingproduct wordt gelanceerd. Credendo – Export Credit Agency koopt openstaande vorderingen van exporteurs op buitenlandse afnemers en zorgt op die manier voor financiering.
2006

De financiële garantieproducten voor bankkredieten worden gelanceerd.

Participatie van 50% in single-risk-verzekeraar voor kredietrisico's en politieke risico's Credendo – Single Risk (voorheen Garant), Wenen.
Resterende 50% met Ingosstrakh, Moskou (RvB-beslissing van 13 september 2005).

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Londen (VK).

2007 Credendo – Short-Term Non-EU Risks verwerft een participatie van 33% in Komerčni ύvěrová pojišt'ovna EGAP (Credendo – Short-Term EU Risks, voorheen KUPEG), dochteronderneming van EGAP.
2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Parijs (Frankrijk).
2009

Oprichting van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (voorheen INGO-ONDD), een joint venture met Ingosstrakh, Moskou.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verhoogt zijn participatie in Credendo – Short-Term EU Risks naar 66,66%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Wiesbaden (Duitsland).

2010

Verhoging participatie in Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance naar 66,67%.

Verhoging participatie in Credendo – Single Risk naar 83%.

2011 Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van A.M. Best (A-).
2012

Verhoging participatie in Credendo – Excess & Surety naar 55,1%.

Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van Fitch (A-).

Credendo – Short-Term EU Risks opent een bijkantoor in Bratislava (Slowakije).

2013

Credendo – Export Credit Agency lanceert een nieuw product: de Export Funding Guarantee.

Verhoging participatie in Credendo – Single Risk naar 96%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Milaan (Italië).

Consolidatie als Credendo Group: de gemeenschappelijke waarden, aanpak en sterktes van de entiteiten worden sterker naar voren gebracht.

2014

De Raad van Bestuur van Credendo – Export Credit Agency wordt teruggebracht van 20 naar 12 leden.

Verhoging participatie in Credendo – Excess & Surety naar 100%.

Credendo – Export Credit Agency breidt zijn Export Funding Guarantee uit. Het product kan nu ook gebruikt worden in financieringsprogramma's met ‘gedekte obligaties’.

2015 Credendo – Short-Term EU Risks opent een bijkantoor in Warschau (Polen).
2016

Credendo Group  start met het strategisch plan 2016-2018 ‘Get Ready!’.

Credendo – Export Credit Agency richt een toegewijde kmo-desk op.

Credendo – Export Credit Agency lanceert een nieuw product: het Koperskrediet.

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Short-Term EU Risks.

Bestuur

Raad van Bestuur

Vincent REUTER

Voorzitter

Michel DELBAERE

Ondervoorzitter (1)

Ludivine HALBRECQ

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Plaatsvervanger

Thierry DENUIT

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken

Xavier DE CUYPER

Plaatsvervanger

Henk MAHIEU

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Economie

Ivan VAN DEN BERGH

Plaatsvervanger

Els HAELTERMAN

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Yves DRICOT

Plaatsvervanger

Claire TILLEKAERTS

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Thomas FIERS

Plaatsvervanger

Georges STIENLET

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Annemarie VAN de WALLE

Plaatsvervanger

Jean-Jacques WESTHOF

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Jean-Jacques GABRIEL

Plaatsvervanger

Pascale DELCOMMINETTE

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Francis MULLERS

Plaatsvervanger

Katrien VAN KRIEKINGE

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Frederic CONVENT

Plaatsvervanger

Frédéric LONCOUR

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Christopher KASHALE ILUNGA

Plaatsvervanger

(1) Ontslagnemend

Management

Dirk Terweduwe, Chief Executive Officer, verantwoordelijk voor:

 • Compliance
 • Finance
 • Human Resources
 • Internal Audit
 • Reinsurance
 • Risk Management
 • Office of Strategy Management

Frank Vanwingh, Deputy Chief Executive Officer, verantwoordelijk voor:

 • Information Technologies
 • Legal and Claims
 • Products
 • Underwriting & Account Management

Nabil Jijakli, Deputy Chief Executive Officer, verantwoordelijk voor:

 • Business Development
 • Communication, CSR
 • Facility Management
 • Sales
 • Procurement

Rating

In een rapport gepubliceerd op 18 augustus 2020 bevestigde Standard & Poor’s de kredietrating ‘AA’ voor de uitgifte van langetermijnkredieten en ‘A-1+’ voor kortetermijnkredieten voor Credendo – Export Credit Agency. Het vooruitzicht is stabiel.

De ratings komen overeen met de ratings die Standard & Poor's aan het Koninkrijk België heeft toegekend.

In december 2007 kreeg Credendo – Export Credit Agency zijn eerste kredietrating van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Credendo – Export Credit Agency kreeg de op een na beste  langetermijnrating: AA+, en de beste kortetermijnrating: A-1+.

Internationale samenwerking

Credendo – Export Credit Agency kan met buitenlandse partners en internationale instellingen akkoorden afsluiten die passen binnen de verwezenlijking van zijn doelstelling. Door de groeiende internationalisering van de handel heeft Credendo – Export Credit Agency, samen met een reeks buitenlandse tegenhangers, mechanismen opgezet om partnerschappen tussen Belgische en buitenlandse bedrijven te vergemakkelijken voor operaties op derde markten.  Het gaat daarbij voornamelijk om akkoorden voor buitenlandse opname, medeverzekering, herverzekering, parallelle verzekering of algemene samenwerkingsakkoorden.

Indien partijen en zelfs onderaannemers uit meerdere landen bij de uitvoering van een project betrokken zijn, kan Credendo – Export Credit Agency met andere woorden samenwerken met andere kredietverzekeraars, instellingen of banken in binnen- en buitenland om een oplossing te kunnen aanbieden.

Op internationaal vlak is Credendo – Export Credit Agency actief in verschillende werkgroepen rond kredietverzekering:

 • in het kader van de Europese Unie;
 • in het kader van de  OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die als missie heeft om beleidslijnen te steunen die het economisch en sociaal welzijn in de wereld verbeteren.  De OESO-landen hebben een akkoord over het gebruik van officieel ondersteunde exportkredieten met een terugbetalingstermijn van meer dan twee jaar. Het kader vermijdt oneerlijke concurrentie op basis van financiële voorwaarden van exportkredieten;
 • in het kader van de Berner Unie (Internationale Unie van Verzekeraars van Kredieten en Investeringen), waarvan Credendo – Export Credit Agency lid is.  De missie van de Berner Unie bestaat erin om grensoverschrijdende handel actief te vergemakkelijken door op internationaal niveau het aanvaarden van gezonde principes zowel voor exportkredieten als voor buitenlandse investeringen te bevorderen en door een forum aan te bieden waar de leden informatie kunnen uitwisselen.

Credendo – Export Credit Agency neemt ook actief deel aan de discussies die worden gehouden in het kader van de Club van Parijs, een informele groep van publieke crediteuren waarvan de rol erin bestaat gecoördineerde en duurzame oplossingen te zoeken voor betalingsmoeilijkheden van debiteurlanden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is zeer belangrijk voor Credendo. Wij ondernemen op een manier die sociaal verantwoord is en die vooruitkijkt, rekening houdt met onze impact op het milieu, de maatschappij, de economie, onze stakeholders en onze mensen. We hebben zowel aandacht voor de impact van onze eigen activiteit (rechtstreekse impact) als voor de impact van de transacties die we ondersteunen (onrechtstreekse impact). Dit blijkt ook uit onze governance. We gaan zelfs verder dan onze wettelijke verplichtingen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. Ontdek hoe Credendo duurzaam onderneemt via deze link.

Credendo – Export Credit Agency werkt onder de Belgische staatsgarantie en voert haar activiteiten uit op een financieel duurzame manier.  De premies ontvangen van verzekerde bedrijven zijn risicogebaseerd en steeds toereikend om langetermijnbedrijfskosten en -verliezen te dekken. Dit engagement is conform de OESO-Regeling voor officiële kredietverzekeringsondersteuning (zie de website van de OESO), die is opgenomen in Richtlijn 98/29/EG van de Europese Raad.  Credendo – Export Credit Agency ontleent geen kredieten van de Belgische staatsbegroting. 

Credendo – Export Credit Agency promoot verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken wat betreft het milieu, mensenrechten, corruptiebestrijding en het bevorderen van duurzame kredieten aan arme landen.

Credendo neemt een verzekeringsaanvraag pas in aanmerking als:

 • de aanvraag de nationale en internationale sanctiewetgeving respecteert;
 • de aanvrager (exporteur of investeerder) de sociale en milieuwetgeving naleeft;
 • het project en de transacties de lokale wetten en voorschriften respecteren;
 • Credendo alle informatie ontvangt die nodig is om het sociale en milieurisico te beoordelen en de impact in te schatten;
 • Credendo van mening is dat de sociale en milieu-impact aanvaardbaar zijn.

Credendo zal geen schadevergoeding uitkeren als de verzekerde de nationale en internationale wetten en voorschriften niet nakomt. De projecten die ingedekt worden door Credendo moeten milieuvergunningen van de bevoegde autoriteiten hebben.

Credendo – Export Credit Agency stimuleert verantwoordelijkheid en duurzaamheid zowel op intern niveau als in de transacties die we verzekeren. Credendo – Export Credit Agency promoot ecologische en maatschappelijke prestaties van haar klanten via projecten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG’s), in het bijzonder de volgende:

 • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
 • SDG 6: Schoon water en sanitair
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 8: Waardig werk en economische groei
 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 13: Klimaatactie

Credendo – Export Credit Agency ondersteunt projecten en exporteurs die zich richten op hernieuwbare energie, klimaatbescherming en waterprojecten door speciale voorwaarden aan te bieden op basis van de OESO-overeenkomsten. Het kan bijvoorbeeld gaan over kredieten met een looptijd tot 18 jaar met flexibele terugbetalingsvoorwaarden om te zorgen voor een haalbare financiering van projecten.

Credendo – Export Credit Agency ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen als ze economisch haalbaar zijn en matchen met de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid.

Credendo verzekert veel projecten die rechtstreeks bijdragen tot het behalen van de Sustainable Development Goals: projecten met betrekking tot ziekenhuizen en openbare gezondheidsinfrastructuur, drinkwater, verwerking van afvalwater, afvalvermindering en -preventie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, elektriciteit, informatie- en communicatietechnologie, de ontwikkeling van economische activiteiten, incl. duurzaam toerisme, de aanleg van wegen en openbaar vervoer, en de klimaatverandering. Enkele voorbeelden: in Kenia verzekerde Credendo de levering en installatie van windturbines en in Zambia ondersteunden we projecten voor drinkwatervoorziening. In Benin verzekerden we dan weer baggerwerken voor kustbescherming in Cotonou om de impact van de klimaatverandering tegen te gaan, en in Zuid-Afrika en Chili verzekerden we uitrusting voor zonne-energietorens.  

Credendo – Export Credit Agency verwacht van ondernemingen waarmee ze werkt dat ze handelen als verantwoordelijke partners die rekening houden met het milieu en sociale aspecten. We staan constant in dialoog met de grootste Belgische exporteurs om te bespreken hoe we duurzame en verantwoordelijke businesspraktijken kunnen promoten. We beschikken over een beoordelingsproces dat constant de beheerssystemen voor sociale en milieuaspecten en de beheerscapaciteit van onze klanten opvolgt.

Daarom evalueert Credendo – Export Credit Agency de ecologische en sociale gevolgen van alle transacties waarvoor een dekkingsaanvraag wordt ingediend. We gaan ook na of er geen inbreuk wordt gepleegd op de mensenrechten. Hierbij houdt Credendo – Export Credit Agency rekening met de belangen van de gemeenschap en de exporteurs waarbij commerciële vertrouwelijkheid, snelle beslissingen en een gelijke behandeling van concurrenten voorop staan.Beoordelingskader voor sociale en milieurisico’s

 • De grondslag van de effectbeoordeling wordt ontleend aan de OESO-aanbeveling ‘Recommendation of the council on common approaches for officially supported exports credits and environmental and social due diligence (De ‘Gemeenschappelijke Aanpak’)’. In deze aanbeveling staan milieugerelateerde vereisten waaraan exportovereenkomsten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor exportkredietondersteuning vanwege de Exportkredietinstellingen (ECA's) van de regeringen van OESO-landen. Deze instellingen moeten projecten controleren op de mogelijke milieu-impact en ze benchmarken tegen internationale normen, zoals die van de Wereldbankgroep.
 • Credendo – Export Credit Agency heeft actief deelgenomen aan de onderhandelingen over de Gemeenschappelijke Aanpak van de OESO. Op basis van de eerste tekst, die in 2000 werd goedgekeurd, hebben we een milieubeleid uitgewerkt dat op 1 januari 2002 in werking is getreden. De meest recente herziening van de tekst gebeurde in 2016, en ook de interne procedure werd toen aangepast.
 • Credendo – Export Credit Agency wisselt regelmatig informatie uit met de andere leden van de OESO. De bedoeling daarvan is om op wereldvlak meer uniforme regelgeving tot stand te brengen voor door de overheid gesteunde exportkredieten.
 • De milieu-impact van een project zijn de gevolgen die de totstandbrenging en de werking van een project hebben voor het milieu. De sociale impact van een project zijn de gevolgen die een project heeft voor de plaatselijke gemeenschappen die rechtstreeks betrokken zijn, alsook voor de personen die betrokken zijn bij de totstandbrenging en de werking van het project. Ook gaat het om de gevolgen van het project die afbreuk doen aan de mensenrechten.
 • Volgens de Gemeenschappelijke Aanpak van de OESO zijn de milieuregels enkel van toepassing op projecten, goederen en diensten die rechtstreeks verband houden met een exportproject van twee jaar of meer. Credendo – Export Credit Agency heeft besloten het toepassingsgebied van die regels te verruimen en past ze bijgevolg ook toe op speciale contantzaken en investeringen met betrekking tot projecten.
 • Exporteurs worden ertoe aangezet om de maatschappelijke normen na te leven die zijn opgenomen in de 'Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen' van de OESO. Het gaat vooral om gelijke behandeling, mensenrechten en kinderarbeid, maar ook corruptiebestrijding.

Proces voor milieutechnische en maatschappelijke due dilligence

 •  In ons proces voor milieutechnische en maatschappelijke due diligence refereren we aan nationale en internationale normen en standaarden om de risico’s en impact op het milieu en de lokale bevolking te beoordelen en aan te pakken.  Wat de milieu-aspecten betreft ligt de focus op klimaatverandering en werkomstandigheden, en wat betreft mensenrechten focussen we op werkomstandigheden, impact op gezondheid en veiligheid, nieuwe vestigingen, inheemse volkeren, kwetsbare groepen en cultureel erfgoed.
 • Credendo – Export Credit Agency maakt gebruik van de prestatienormen (‘Performance Standards’ of PS) van de International Financial Corporation (IFC) om de risico’s en impact met betrekking tot milieu en mensenrechten te beoordelen en om ervoor te zorgen dat het project waarvoor de verzekerde een aanvraag indient, uitgevoerd wordt volgens deze internationale standaarden:

- Beoordeling en Management van Milieu- en Sociale Risico’s en Effecten (PS1)
- Arbeids- en Werkomstandigheden (PS2)
- Efficiënt Grondstoffenbeheer en Preventie van Vervuiling (PS3)
- Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging van Gemeenschappen (PS4)
- Grondverwerving en Onvrijwillige Hervesting (PS5)
- Behoud van Biodiversiteit en Duurzaam Beheer van Levende Natuurlijke Hulpbronnen (PS6)
- Inheemse Volkeren (PS7)
- Cultureel Erfgoed (PS8).

Screening en Classificatie

Behalve transacties die verband houden met defensie, worden alle aanvragen die bij Credendo – Export Credit Agency worden ingediend en verband houden met een gevoelige sector (bosbouw, energie, chemicaliën, mijnbouw, infrastructuur, vervaardiging, bouw, voedselproductie) geklasseerd:

 • Categorie A: een project wordt in categorie A ondergebracht als het aanzienlijke schadelijke effecten op het milieu kan hebben. Tot categorie A behoren in principe projecten in gevoelige sectoren of gesitueerd in of nabij gevoelige zones;
 • Categorie B: een project wordt in categorie B ondergebracht als de mogelijke negatieve effecten op het milieu minder erg zijn dan die van een project in categorie A. Die effecten zijn doorgaans zeer lokaal, en weinig (of geen) van die effecten zijn onomkeerbaar;
 • Categorie C: een project wordt in categorie C ondergebracht als er waarschijnlijk weinig of geen negatieve effecten op het milieu zullen zijn;
 • Categorie N: een transactie wordt in categorie N ondergebracht als ze geen verband houdt met een ‘project’ (een geïdentificeerde locatie) en met een gevoelige sector.

Controle

 • Credendo – Export Credit Agency controleert niet enkel de mogelijke impact van een project maar ook de maatregelen die genomen kunnen worden om de schadelijke gevolgen van een project te vermijden, tot een minimum te beperken, te reduceren of te corrigeren, en/of om de prestaties van de projecten op maatschappelijk en milieuvlak te verbeteren door middel van een milieu- en sociale beoordeling (ESIA) en door middel van management- en actieplannen. We laten de exporteurs ook specifieke vragenlijsten invullen en werken met informatiedatabanken die focussen op milieu- en sociale risico’s.

Beslissing

 • Als Credendo de gevraagde informatie ontvangen heeft, en als de sociale en milieu-effecten aanvaardbaar zijn, zal de aanvraag in overweging genomen worden. In bepaalde gevallen kunnen er voorwaarden worden toegevoegd aan de verzekeringspolis over hoe die effecten voorkomen, gematigd en gemanaged kunnen worden. Er wordt dan ook een opvolgingsproces voorzien om na te gaan of de verzekerde aan de voorwaarden voldoet (door aflevering van opvolgingsverslagen).

Transacties in onderzoek

 • Indien een transactie in categorie A wordt ingedeeld, zullen de ESIA en de projectinformatie ten minste 30 dagen voor de uitgifte van het belofte of de verzekeringspolis publiek toegankelijk worden gemaakt.
 • Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt als de ESIA vertrouwelijke informatie bevat.

Klik hier om de historiek van de beoordeelde transacties te raadplegen
Klik hier voor de historiek van de beoordeelde transacties in 2019 en 2020 te raadplegen

Afgegeven polissen

 • In deze rubriek worden de transacties vermeld van de categorieën A en B waarvoor een polis is afgegeven.

Klik hier om de historiek van de afgegeven polissen te raadplegen
Klik hier om de lijst van de afgegeven polissen te raadplegen

Toepassing van het algemene anti-omkoping- en anticorruptieprincipe

Naast het Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties dat in 1997 werd uitgewerkt, heeft de OESO al tal van initiatieven genomen om verantwoord ondernemen te promoten. Meer informatie over deze initiatieven vindt u terug op http://www.oecd.org/corruption.

Een van deze initiatieven is het uitwerken van de 'Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen'. Deze richtlijnen bevatten verreikende aanbevelingen van regeringen aan multinationale ondernemingen die actief zijn in of afkomstig zijn van aangesloten landen; daarin worden vrijwillige principes en normen aangereikt voor verantwoord ondernemen in gebieden zoals tewerkstelling en industriële betrekkingen, mensenrechten, milieu, publicatie van informatie, bestrijding van omkoping, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, mededinging en belastingen.

Door deze aanbevelingen toe te passen kunnen ondernemingen negatieve gevolgen vermijden en aanpakken die verband houden met werknemers, mensenrechten, het milieu, omkoping, consumenten en ondernemingsbestuur dat in verband kan worden gebracht met hun verrichtingen, toeleveringsketens en andere bedrijfsrelaties; Credendo raadt ook ten zeerste aan om deze aanbevelingen toe te passen.

De OESO heeft ook de Aanbeveling inzake Omkoping en door de Overheid Gesteunde Exportkredieten (hierna 'de Aanbeveling') uitgewerkt. Deze aanbeveling heeft betrekking op door de overheid gesteunde exportkredieten om bij te dragen aan de ontmoediging van omkoping in de export. Door deze aanbeveling aan te nemen, heeft Credendo – Export Credit Agency zich verbonden tot het nemen van gepaste maatregelen om de strijd tegen omkoping en corruptie te steunen. Deze Aanbeveling heeft betrekking op alle soorten transacties of door de overheid gesteunde exportkredieten.

In overeenstemming met deze Aanbeveling moet de Exporteur onder andere in een specifieke eigen verklaring verklaren dat noch hij, noch enige andere natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zijn rekening handelt, betrokken is of zal zijn bij omkoping, en dat commissies en kosten die worden betaald of waarvan de betaling wordt overeengekomen, enkel voor rechtmatige doeleinden kunnen worden gebruikt.

De aanvrager moet eveneens verklaren dat hij en iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zijn rekening handelt (zoals agenten) niet is opgenomen in de zwarte lijsten van een internationale financiële instelling, en voldoet aan de internationale en nationale wetgeving inzake het verbod op omkoping.

De Aanvrager moet verklaren dat noch hij, noch enige andere natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor zijn rekening handelt in het kader van de transactie (zoals agenten):

 • momenteel beschuldigd wordt in een rechtszaak of onderworpen is aan een formeel onderzoek door het openbaar ministerie wegens het schenden van wetten tegen omkoping in gelijk welk land, en/of
 • in de afgelopen vijf jaar is veroordeeld wegens het schenden van de wetten tegen omkoping in gelijk welk land, dat er tegen hem geen gelijkaardige maatregelen zijn uitgevaardigd, of dat hij in een arbitraal vonnis niet is beschuldigd van betrokkenheid bij omkoping.

De Aanvrager bevestigt eveneens dat hij zijn rechten in het kader van de verzekeringspolis zal verliezen en zal worden verplicht om iedere ontvangen vergoeding terug te betalen ingeval hij een valse verklaring aflegt en hij of iedere andere persoon die voor zijn rekening handelt in het kader van bovengenoemde transactie de nationale of internationale wetgeving inzake omkoping schendt.

Het algemene principe van Credendo – Export Credit Agency is dat het steun weigert voor een transactie als er na de beoordeling van de transactie wordt vastgesteld dat er sprake was van omkoping of corruptie, of als de exporteur of andere relevante partijen niet de gevraagde eigen verklaring hebben geleverd.

Als er aannemelijke aantijgingen of bewijzen zijn van daden van corruptie bij de gunning of uitvoering van de exportovereenkomst, dan zal Credendo – Export Credit Agency deze informatie aangeven bij de gerechtelijke autoriteiten.


Wat indien u geconfronteerd wordt met ongepast gedrag of niet tevreden bent over onze service?

Wij streven ernaar een verzorgde en professionele service aan te bieden die stoelt op eerlijkheid en zakelijke ethiek, en die in overeenstemming is met alle regels, wetten en best practices van onze sector. Toch kan het gebeuren dat u ons gedrag ongepast vindt of dat u niet tevreden bent over onze service.

Uw mening telt. Ze kan ons helpen om onze service te verbeteren en zo eventuele problemen met het naleven van regelgeving op te lossen.

U mag contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon indien u een probleem wilt melden of ergens niet tevreden over bent. Indien u vindt dat er op hoger niveau maatregelen moeten worden genomen of dat het probleem te gevoelig ligt om te bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Compliance-departement (zie hieronder: Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?).

Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?

Om ervoor te zorgen dat onze Compliance Officer het door u gemelde probleem of uw klacht kan behandelen, en een gepaste oplossing kan zoeken, vragen wij u om het probleem of de klacht te beschrijven en uw contactgegevens door te geven:

T.a.v.: de Compliance Officer
Montoyerstraat 3
1000 Brussel

 • per telefoon:  02/788.88.00 – vraag naar de Compliance Officer

CIRR

De commerciële referentierentevoeten (CIRR, commercial interest reference rates) zijn de minimumrentevoeten voor exportkredieten met overheidssteun die onder de OESO-Regeling vallen.

Die rentevoeten berusten op de marktrente en worden maandelijks op de 15e gewijzigd. Finexpo gebruikt ze voor de rentestabilisatie. Die is bedoeld om een bank die een lening in vreemde valuta verstrekt een vaste rentevoet (de CIRR) te garanderen voor de hele krediettermijn. Het gaat hierbij om een krediet dat aan een buitenlandse koper wordt verleend om de export van Belgische kapitaalgoederen en de daaraan verbonden diensten te financieren.

De Regeling is een gentlemen's agreement onder het gros van de vertegenwoordigers van de OESO-landen. Daaronder worden de gunstigste modaliteiten en de voorwaarden voor exportkredieten vastgesteld die deze landen aanhouden.

Klik hier voor meer informatie over de laatste CIRR's.

DOCUMENTATIE

RAPPORT INZAKE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 2015-2017
Download
Annual report, 2012
Download
Annual report, 2011
Download
Annual report, 2010
Download
Annual report, 2009
Download
Annual report, 2008
Download
Report on corporate social responsibility, 2014
Download
Report on corporate social responsibility, 2012
Download
Premium calculation tool
Download
ROUTEBESCHRIJVING
Download

Office location

Credendo - Export Credit Agency

Credendo – Export Credit Agency is an autonomous public body with legal personality according to the provisions of the law of 31 August 1939

VAT BE 0203 286 759 RPR | RPM Brussels – IBAN BE40 0010 8026 6263 – BIC GEBABEBB

Address

rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussels, Belgium

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update