Credendo – Export Credit Agency

Over Credendo - Export Credit Agency

Credendo – Export Credit Agency werd opgericht in 1939 als ONDD, de officiële Belgische kredietverzekeraar.

De opdracht van Credendo – Export Credit Agency is de internationale handel te bevorderen door met behulp van de staatsgarantie handelskredieten op middellange en lange termijn te verzekeren.

De laatste jaren heeft Credendo – Export Credit Agency ingrijpende veranderingen ondergaan: zo is het van een traditioneel exportkredietagentschap uitgegroeid tot een internationale speler die vandaag aan het hoofd staat van Credendo Group. Credendo – Export Credit Agency is een solide speler. Daarvan getuigen de rating AA van Standard & Poor's en de dekkingscapaciteit van 30 miljard EUR.

Naast traditionele exportkredietverzekering biedt Credendo – Export Credit Agency financiële garanties en directe financiering. Het spitst zijn activiteiten voornamelijk toe op niet-OESO-landen omdat het merendeel van de risico's van zijn klanten betrekking heeft op deze markten.

Historiek

1921 Het Belgisch ministerie van Economische Zaken richt een Delcrederecommissie op om de Belgische exporttransacties te waarborgen.
1935 De Delcrederecommissie wordt afgescheiden van het Ministerie en wordt de Belgische exportkredietverzekeraar Nationale Delcrederedienst (ONDD, het huidige Credendo – Export Credit Agency) (bij koninklijk besluit van 10 januari 1935).
1939

Volledige reorganisatie van Credendo – Export Credit Agency als zelfstandige openbare financiële instelling met rechtspersoonlijkheid en met de garantie van de Belgische Staat (bij wet van 31 augustus 1939).

Dekking van politieke risico's.

1949 Dekking van importtransacties (bij wet van 21 april 1949).
1956 Dekking wordt uitgebreid naar het commercieel risico.
1958 De missie van Credendo – Export Credit Agency wordt uitgebreid en omvat nu ook de bevordering van buitenlandse handel in het algemeen (bij wet van 31 december 1958).
1962 Credendo – Export Credit Agency krijgt toelating om bij te dragen in de financiering van de transacties die het verzekert (bij wet van 27 juli 1962).
1964 Credendo – Export Credit Agency wordt gemachtigd om bepaalde transacties rechtstreeks voor rekening van de Staat te verzekeren (bij wet van 3 juni 1964).
1970 Credendo – Export Credit Agency begint Belgische directe investeringen in het buitenland te verzekeren (bij wet van 30 december 1970).
1972 Ook wisselkoersrisico's met betrekking tot exporttransacties kunnen verzekerd worden door Credendo – Export Credit Agency (bij koninklijk besluit van 9 mei 1972).
1991 De missie van Credendo – Export Credit Agency wordt uitgebreid en omvat nu ook de bevordering van internationale economische betrekkingen in de ruimste zin van het woord (bij wet van 17 juni 1991).
1996 Oprichting van de 'market window': verzekering zonder rechtstreeks Belgisch belang maar tegen marktvoorwaarden (RvB-beslissing van 15 juli 1996).
2004

Oprichting van de private onderneming Credendo – Short-Term Non-EU Risks (voorheen Credimundi), die 'whole turnover'-dekking op korte termijn biedt:

 • participatie van 100%
 • dekking omvat binnenlandse transacties (RvB-beslissing van 23 september 2004).

Oprichting van Credendo – Excess & Surety (voorheen Trade Credit), dat excess-of-loss-dekking biedt:

 • participatie van 25%: uitbreiding productgamma (excess-of-loss-polissen) (RvB-beslissing van 23 november 2004).

 

2005 Het forfaitingproduct wordt gelanceerd. Credendo – Export Credit Agency koopt openstaande vorderingen van exporteurs op buitenlandse afnemers en zorgt op die manier voor financiering.
2006

De financiële garantieproducten voor bankkredieten worden gelanceerd.

Participatie van 50% in single-risk-verzekeraar voor kredietrisico's en politieke risico's Credendo – Single Risk (voorheen Garant), Wenen.
Resterende 50% met Ingosstrakh, Moskou (RvB-beslissing van 13 september 2005).

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Londen (VK).

2007 Credendo – Short-Term Non-EU Risks verwerft een participatie van 33% in Komerčni ύvěrová pojišt'ovna EGAP (Credendo – Short-Term EU Risks, voorheen KUPEG), dochteronderneming van EGAP.
2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Parijs (Frankrijk).
2009

Oprichting van Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (voorheen INGO-ONDD), een joint venture met Ingosstrakh, Moskou.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks verhoogt zijn participatie in Credendo – Short-Term EU Risks naar 66,66%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Wiesbaden (Duitsland).

2010

Verhoging participatie in Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance naar 66,67%.

Verhoging participatie in Credendo – Single Risk naar 83%.

2011 Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van A.M. Best (A-).
2012

Verhoging participatie in Credendo – Excess & Surety naar 55,1%.

Credendo – Single Risk krijgt zijn eerste rating van Fitch (A-).

Credendo – Short-Term EU Risks opent een bijkantoor in Bratislava (Slowakije).

2013

Credendo – Export Credit Agency lanceert een nieuw product: de Export Funding Guarantee.

Verhoging participatie in Credendo – Single Risk naar 96%.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks opent een bijkantoor in Milaan (Italië).

Consolidatie als Credendo Group: de gemeenschappelijke waarden, aanpak en sterktes van de entiteiten worden sterker naar voren gebracht.

2014

De Raad van Bestuur van Credendo – Export Credit Agency wordt teruggebracht van 20 naar 12 leden.

Verhoging participatie in Credendo – Excess & Surety naar 100%.

Credendo – Export Credit Agency breidt zijn Export Funding Guarantee uit. Het product kan nu ook gebruikt worden in financieringsprogramma's met ‘gedekte obligaties’.

2015 Credendo – Short-Term EU Risks opent een bijkantoor in Warschau (Polen).
2016

Credendo Group  start met het strategisch plan 2016-2018 ‘Get Ready!’.

Credendo – Export Credit Agency richt een toegewijde kmo-desk op.

Credendo – Export Credit Agency lanceert een nieuw product: het Koperskrediet.

Credendo – Export Credit Agency wordt enige aandeelhouder in Credendo – Short-Term EU Risks.

Bestuur

Raad van Bestuur

Vincent REUTER

Voorzitter

Michel DELBAERE

Ondervoorzitter

Ludivine HALBRECQ

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën

Pieter-Jan VAN STEENKISTE

Plaatsvervanger

Thierry DENUIT

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken

Xavier DE CUYPER

Plaatsvervanger

Henk MAHIEU

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Economie

Ivan VAN DEN BERGH

Plaatsvervanger

Els HAELTERMAN

Lid, vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Yves DRICOT

Plaatsvervanger

Claire TILLEKAERTS

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Thomas FIERS

Plaatsvervanger

Georges STIENLET

Lid, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering

Annemarie VAN de WALLE

Plaatsvervanger

Jean-Jacques WESTHOF

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Jean-Jacques GABRIEL

Plaatsvervanger

Pascale DELCOMMINETTE

Lid, vertegenwoordiger van de Waalse regering

Francis MULLERS

Plaatsvervanger

Katrien VAN KRIEKINGE

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Frederic CONVENT

Plaatsvervanger

Frédéric LONCOUR

Lid, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Christopher KASHALE ILUNGA

Plaatsvervanger

Management

Dirk Terweduwe, Chief Executive Officer, verantwoordelijk voor:

 • Compliance
 • Finance
 • Human Resources
 • Internal Audit
 • Reinsurance
 • Risk Management
 • Office of Strategy Management

Frank Vanwingh, Deputy Chief Executive Officer, verantwoordelijk voor:

 • Information Technologies
 • Legal and Claims
 • Products
 • Underwriting & Account Management

Nabil Jijakli, Deputy Chief Executive Officer, verantwoordelijk voor:

 • Business Development
 • Communication, CSR
 • Facility Management
 • Sales
 • Procurement

 

Rating

In een rapport gepubliceerd op 09 juli 2018 bevestigde Standard & Poor’s de kredietrating ‘AA’ voor de uitgifte van langetermijnkredieten en ‘A-1+’ voor kortetermijnkredieten voor Credendo – Export Credit Agency. Het vooruitzicht is stabiel.

De ratings komen overeen met de ratings die Standard & Poor's aan het Koninkrijk België heeft toegekend.

In december 2007 kreeg Credendo – Export Credit Agency zijn eerste kredietrating van kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Credendo – Export Credit Agency kreeg de op een na beste  langetermijnrating: AA+, en de beste kortetermijnrating: A-1+.

Internationale samenwerking

Credendo – Export Credit Agency kan met buitenlandse partners en internationale instellingen akkoorden afsluiten die passen binnen de verwezenlijking van zijn doelstelling. Door de groeiende internationalisering van de handel heeft Credendo – Export Credit Agency, samen met een reeks buitenlandse tegenhangers, mechanismen opgezet om partnerschappen tussen Belgische en buitenlandse bedrijven te vergemakkelijken voor operaties op derde markten.  Het gaat daarbij voornamelijk om akkoorden voor buitenlandse opname, medeverzekering, herverzekering, parallelle verzekering of algemene samenwerkingsakkoorden.

Indien partijen en zelfs onderaannemers uit meerdere landen bij de uitvoering van een project betrokken zijn, kan Credendo – Export Credit Agency met andere woorden samenwerken met andere kredietverzekeraars, instellingen of banken in binnen- en buitenland om een oplossing te kunnen aanbieden.

Op internationaal vlak is Credendo – Export Credit Agency actief in verschillende werkgroepen rond kredietverzekering:

 • in het kader van de Europese Unie;
 • in het kader van de  OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die als missie heeft om beleidslijnen te steunen die het economisch en sociaal welzijn in de wereld verbeteren.  De OESO-landen hebben een akkoord over het gebruik van officieel ondersteunde exportkredieten met een terugbetalingstermijn van meer dan twee jaar. Het kader vermijdt oneerlijke concurrentie op basis van financiële voorwaarden van exportkredieten;
 • in het kader van de Berner Unie (Internationale Unie van Verzekeraars van Kredieten en Investeringen), waarvan Credendo – Export Credit Agency lid is.  De missie van de Berner Unie bestaat erin om grensoverschrijdende handel actief te vergemakkelijken door op internationaal niveau het aanvaarden van gezonde principes zowel voor exportkredieten als voor buitenlandse investeringen te bevorderen en door een forum aan te bieden waar de leden informatie kunnen uitwisselen.

Credendo – Export Credit Agency neemt ook actief deel aan de discussies die worden gehouden in het kader van de Club van Parijs, een informele groep van publieke crediteuren waarvan de rol erin bestaat gecoördineerde en duurzame oplossingen te zoeken voor betalingsmoeilijkheden van debiteurlanden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Policy’s

Credendo – Export Credit Agency heeft de Group Integrity Policy ingevoerd. Daarin staan de belangrijkste ethische principes en een uniforme reeks regels beschreven waaraan iedereen die voor Credendo werkt, zich dient te houden, zowel intern als ten aanzien van elke andere persoon die in relatie staat met een van de Credendo-entiteiten.

De belangrijkste bedoeling van deze Integrity Policy is de wettelijke en reglementaire vereisten, alsook de interne normen en waarden die Credendo heeft vastgelegd, definiëren en promoten. Hierdoor willen we de integriteit waarborgen van de onderneming, haar dochterondernemingen en bijkantoren, en alle personen die binnen de onderneming werken.

Deze integriteitsprincipes worden verder uitgewerkt in een Code of Conduct en in andere specifieke policy’s en procedures die praktische richtlijnen bevatten over de concrete toepassing van deze principes in de dagdagelijkse activiteiten van elke Credendo-entiteit.

De integriteitsprincipes hebben betrekking op onderwerpen zoals het veiligstellen van de belangen van de klant op een loyale, eerlijke en professionele manier, de regels om correct om te gaan met geschenken of uitnodigingen, eerlijke concurrentie, de bescherming van persoonlijke gegevens, optreden tegen discriminatie, de toepassing van correcte aanbestedingsprincipes, de strijd tegen corruptie, witwaspraktijken en financiering van terrorisme en andere soorten van onethisch of onwettig gedrag.

Het is de taak van de Compliance Officer om proactief op te treden in deze integriteitsdomeinen en om de naleving van deze principes binnen Credendo – Export Credit Agency op te volgen en te stimuleren.

Ethiek

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Credendo – Export Credit Agency wil naast het streven naar economische en maatschappelijke winst (prosperity) ook rekening houden met het effect van de activiteiten van ondernemingen op het milieu (planet) en bedrijven aansporen om ook rekening te houden met de lokale bevolking (people).
Daarom evalueert Credendo – Export Credit Agency de ecologische en sociale gevolgen van alle transacties waarvoor een dekkingsaanvraag wordt ingediend en wordt nagegaan of deze niet strijdig zijn met de mensenrechten. Hierbij houdt Credendo – Export Credit Agency rekening met de belangen van de gemeenschap en de exporteurs waarbij commerciële vertrouwelijkheid, snelle beslissingen en een gelijke behandeling van concurrenten voorop staan.

Context

OESO

De grondslag van de effectbeoordeling wordt ontleend aan de OESO-Aanbeveling 'Recommendation of the council on common approaches for officially supported exports credits and environmental and social due diligence (De 'Gemeenschappelijke Aanpak')'. Die Aanbeveling vereist de toepassing van milieuregels bij de exportsteun die verleend wordt door de publieke kredietverzekeraars (ECA's) van de OESO. Ze verzoekt deze instellingen projecten te beoordelen om te weten welke effecten zij kunnen hebben op het milieu en ze te onderzoeken in het licht van internationale normen, zoals die van de Wereldbankgroep.

Credendo – Export Credit Agency heeft actief deelgenomen aan de onderhandelingen over de Gemeenschappelijke Aanpak van de OESO. Op basis van de eerste tekst, die in 2000 werd goedgekeurd, hebben we een milieubeleid uitgewerkt dat op 1 januari 2002 in werking is getreden.  De tekst werd in 2003 en 2007 herzien en de interne procedure werd aangepast.

Credendo – Export Credit Agency wisselt regelmatig informatie uit met de andere leden van de OESO. De bedoeling daarvan is om op wereldvlak meer uniforme regelgeving tot stand te brengen voor door de overheid gesteunde exportkredieten.

De milieu-impact van een project zijn de gevolgen die de totstandbrenging en de werking van een project hebben voor het milieu. De sociale impact van een project zijn de gevolgen die een project heeft voor de plaatselijke gemeenschappen die rechtstreeks betrokken zijn, alsook voor de personen die betrokken zijn bij de totstandbrenging en de werking van het project. Ook gaat het om de gevolgen van het project die afbreuk doen aan de mensenrechten.

Volgens de Gemeenschappelijke Aanpak van de OESO zijn de milieuregels enkel van toepassing op projecten, goederen en diensten die rechtstreeks verband houden met een exportproject van twee jaar of meer.  Credendo – Export Credit Agency heeft besloten het toepassingsgebied van die regels te verruimen en past ze bijgevolg, zij het lichtjes aangepast, ook toe op speciale contantzaken en investeringen.

Exporteurs worden ertoe aangezet om de sociale normen na te leven die zijn opgenomen in de 'Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen' van de OESO. Het gaat vooral om gelijke behandeling, mensenrechten en kinderarbeid.
De Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen bevatten een rubriek over werkgelegenheid die multinationals ertoe aanzet om zich te onthouden van kinderarbeid en alle vormen van discriminatie te voorkomen.

Bovendien draagt de uitvoering van buitenlandse contracten en projecten bij tot een betere ontwikkeling van de gastlanden en versterkt ze ook onze eigen economie.

Normen en standaarden

Credendo – Export Credit Agency voert zijn milieustudies en sociale studies van projecten uit op basis van verschillende internationale normen zoals de Performance Standards van de International Finance Corporation (IFC):  

 • Beoordeling en beheer van de risico’s en de sociale en ecologische impact (NP1)
 • Arbeids- en werkomstandigheden (NP2)
 • Rationeel gebruik van hulpbronnen en preventie van vervuiling (NP3)
 • Gezondheid en veiligheid van gemeenschappen (NP4)
 • Aankoop van gronden en onvrijwillige hervestiging (NP5)
 • Behoud van de biodiversiteit en duurzaam beheer van levende natuurlijke hulpbronnen (NP6)
 • Inheemse bevolking (NP7)
 • Cultureel erfgoed (NP8)

Sociale en milieuprocedure

Alle aanvragen die bij Credendo – Export Credit Agency worden ingediend, en zich in gevoelig gebied bevinden, worden ingedeeld in een categorie:

 • Categorie A: een project wordt in categorie A ondergebracht als het aanzienlijke schadelijke effecten op het milieu kan hebben. Tot categorie A behoren in principe projecten in gevoelige sectoren of gesitueerd in of nabij gevoelige zones;
 • Categorie B: een project wordt in categorie B ondergebracht als de mogelijke negatieve effecten op het milieu minder erg zijn dan die van een project in categorie A. Die effecten zijn doorgaans zeer lokaal, en weinig (of geen) effecten zijn onomkeerbaar;
 • Categorie C: een project wordt in categorie C ondergebracht als er waarschijnlijk weinig of geen negatieve effecten op het milieu zullen zijn;
 • Categorie E: een transactie wordt in categorie E ondergebracht indien ze betrekking heeft op bestaande installaties zonder grote wijzigingen op het vlak van productie en functioneren. (Een bestaande installatie met grote wijzigingen wordt geklasseerd als A, B of C afhankelijk van de milieu-impact).

Credendo – Export Credit Agency beoordeelt niet enkel de mogelijke impact van een project maar ook de maatregelen die kunnen worden genomen om de schadelijke gevolgen van een project te vermijden, tot een minimum te beperken, te reduceren of te corrigeren, en/of om de prestaties van de projecten op maatschappelijk en milieuvlak te verbeteren.

Klik hier om meer te weten te komen over het milieubeleid en het maatschappelijk beleid van Credendo – Export Credit Agency.

Transacties in onderzoek

Indien een transactie in categorie A wordt ingedeeld, zullen de milieueffectbeoordeling (EIA) en de projectinformatie tenminste 30 dagen voor de afgifte van de belofte of de uitgifte van de verzekeringspolis,  publiek toegankelijk worden gemaakt. Credendo – Export Credit Agency wil dat het rapport wordt vrijgegeven door de persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor de EIA.  Daar Credendo – Export Credit Agency deze rapporten niet zelf opstelt, kan het zelf geen inzage verschaffen.

Indien de EIA vertrouwelijke informatie bevat, kan worden besloten om hiervan af te wijken.

Klik hier om de lijst van onderzochte transacties te raadplegen
Klik hier om de lijst van transacties in onderzoek van dit jaar te raadplegen

Afgegeven polissen

In deze rubriek worden de transacties vermeld van de categorieën A en B waarvoor een polis is afgegeven.

Klik hier om de historiek van de afgegeven polissen te raadplegen  
Klik hier om de lijst van afgegeven polissen te raadplegen  

Corruptie

In hun strijd tegen corruptie bereikten de OESO-lidstaten in 2006 een akkoord over een nieuwe aanbeveling. Op grond van het OESO-verdrag inzake de bestrijding van corruptie van 17 december 1997 was reeds een Actieverklaring (Action Statement) van kracht voor openbare kredietverzekeraars. De aanbeveling is een gereviseerde en versterkte versie daarvan.

De algemene voorwaarden van Credendo – Export Credit Agency zijn aangepast in overeenstemming met de nieuwe aanbeveling van de OESO.  Ze voorzien in verscheidene maatregelen bij gerechtelijke vervolging of bij veroordeling van de verzekerde voor corruptiefeiten.

Het verzekeringsaanvraagformulier werd aangevuld en de due diligence werd omgezet in een formele procedure.

Zo bevat het verzekeringsaanvraagformulier ook informatie over de huidige wetgeving. In een verklaring die deel uitmaakt van de verzekeringsaanvraagprocedure moet de verzekerde zich ertoe verbinden die regelgeving na te leven.

Bovendien moet de verzekerde verklaren dat hij niet voorkomt op de uitsluitingslijsten van bepaalde internationale financiële instellingen en dat noch hijzelf noch andere voor zijn rekening handelende personen wegens corruptie zijn vervolgd of veroordeeld.

Volgens de procedure inzake due diligence heeft de underwriter (de analist bij de kredietverzekeraar) de taak verzekeringsaanvragen nader te onderzoeken waarbij verzekerden betrokken zijn die door een internationale financiële instelling werden uitgesloten wegens corruptie, of die in het verleden wegens corruptie vervolgd of veroordeeld zijn.

Als een verzekerde in de laatste vijf jaar voor de aanvraag schuldig is bevonden aan corruptie, moet de underwriter nagaan of er interne correctie- en preventiemaatregelen werden genomen vooraleer opnieuw steun kan worden verleend voor een exportkrediet.

De underwriter moet eveneens controleren of de exporteur/aanvrager voorkomt op de zwarte lijst voor corruptie van de Wereldbank.

De underwriter moet tot slot elk dossier even zorgvuldig onderzoeken, ook dossiers voor rekening van om het even welke andere verzekeraar.

Credendo – Export Credendo Agency mag geen steun verlenen voor een transactie als er geloofwaardige bewijzen bestaan dat er corruptie is gepleegd bij de toekenning van het exportcontract.

Het Executive Committee en de Raad van Bestuur moeten het gerecht in kennis stellen van de informatie op grond waarvan een zaak geweigerd werd wegens geloofwaardige bewijzen voor corruptie.

Schuldenlast

Credendo – Export Credit Agency waakt erover dat de schuldenlast van de arme landen onder het HIPC-initiatief (Heavily Indebted Poor Countries) niet toeneemt door op die landen alleen projecten te accepteren die prioritair zijn voor hun economische ontwikkeling.

Die beslissing vloeit niet alleen voort uit een specifieke verbintenis, maar ook uit een initiatief van de kredietverzekeraars uit de OESO-landen over onproductieve uitgaven. Meer informatie over dat initiatief vindt u op de website van de OESO.

Klachten afhandelen en klokkenluiden

Hoewel Credendo – Export Credit Agency ernaar streeft om een dienstverlening te bieden met de nodige ‘due diligence’ en professionaliteit, met respect voor eerlijkheid en businessethiek, naleving van wetten, regels, regelgeving en de beste praktijken in de sector, kunnen er omstandigheden optreden waarin u ervan overtuigd bent dat ons gedrag ongepast was of waar u niet tevreden bent over onze dienstverlening.

In dergelijke gevallen kunt u uw opmerking of klacht rechtstreeks richten aan uw gebruikelijke contactpersoon om ons te laten weten dat u een probleem heeft vastgesteld of dat u niet tevreden bent.
Indien u van mening bent dat u op een hoger niveau actie dient te ondernemen, of dat de kwestie te gevoelig is om te bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Compliance-departement.

    t.a.v. Compliance Officer
    Montoyerstraat 3
    BE-1000 Brussel

 • per telefoon: 02/788.88.00 – vraag naar de Compliance Officer

Wij proberen elke klacht steeds te onderzoeken binnen de 14 dagen. Indien dit onmogelijk blijkt, zullen wij u hier tijdig van op de hoogte stellen. U zult dan geïnformeerd worden over de reden voor de vertraging en de termijn waarbinnen uw klacht waarschijnlijk afgehandeld zal worden.

Wij hechten veel belang aan uw mening, aangezien die ons kan helpen om onze dienstverlening te verbeteren en eventuele problemen op te lossen.

Credendo hanteert ook een interne klokkenluidersregeling. Hierdoor kunnen werknemers strikt confidentieel of zelfs anoniem te goeder trouw rapporteren aan de Compliance Officer over eventuele zware wangedragingen of instructies die ingaan tegen de integriteitsprincipes, zonder angst voor vergelding of enige andere negatieve gevolgen van hun onthullingen.

CIRR

De commerciële referentierentevoeten (CIRR, commercial interest reference rates) zijn de minimumrentevoeten voor exportkredieten met overheidssteun die onder de OESO-Regeling vallen.

Die rentevoeten berusten op de marktrente en worden maandelijks op de 15e gewijzigd. Finexpo gebruikt ze voor de rentestabilisatie. Die is bedoeld om een bank die een lening in vreemde valuta verstrekt een vaste rentevoet (de CIRR) te garanderen voor de hele krediettermijn. Het gaat hierbij om een krediet dat aan een buitenlandse koper wordt verleend om de export van Belgische kapitaalgoederen en de daaraan verbonden diensten te financieren.

De Regeling is een gentlemen's agreement onder het gros van de vertegenwoordigers van de OESO-landen. Daaronder worden de gunstigste modaliteiten en de voorwaarden voor exportkredieten vastgesteld die deze landen aanhouden.

Klik hier voor meer informatie over de laatste CIRR's.

DOCUMENTATIE

RAPPORT INZAKE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 2015-2017
Download
Annual report, 2012
Download
Annual report, 2011
Download
Annual report, 2010
Download
Annual report, 2009
Download
Annual report, 2008
Download
Report on corporate social responsibility, 2014
Download
Report on corporate social responsibility, 2012
Download
Premium calculation tool
Download
ROUTEBESCHRIJVING
Download

Office location

Credendo - Export Credit Agency

Credendo – Export Credit Agency is an autonomous public body with legal personality according to the provisions of the law of 31 August 1939

VAT BE 0203 286 759 RPR | RPM Brussels – IBAN BE40 0010 8026 6263 – BIC GEBABEBB

Address

rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussels, Belgium

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update