Covid-19: "De Belgische overheid verlengt het herverzekeringsprogramma". Klik hier

Credendo – Short-Term Non-EU Risks

Over Credendo – Short-Term Non-EU Risks

Credendo – Short-Term Non-EU Risks (voorheen Credimundi) is opgericht in 2004 en zet in op sterk gepersonaliseerde dekking van kortlopende kredietrisico's in groeilanden en opkomende markten, en dit vooral op basis van permanente kredietlijnen.

Naast het risico op contractverbreking en/of niet-betaling van een dienstverleningscontract dekt Credendo – Short-Term Non-EU Risks risico’s die zich zowel voor als na de levering van de goederen voordoen. Ook het risico dat een privé-debiteur wegens insolventie of om een andere reden in gebreke blijft, is gedekt. Daarnaast is er ook dekking voor wanneer een publieke debiteur zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Buiten het hoofdkantoor in Brussel heeft Credendo – Short-Term Non-EU Risks een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië om dichter bij zijn markten, klanten en business te staan.  

 

Bestuur

Raad van Bestuur

Dirk TERWEDUWE

Voorzitter

Filip ABRAHAM

Lid

Niko DEMEESTER

Lid

Nabil JIJAKLI

Lid

Georges STIENLET

Lid

Frank VANWINGH

Lid

Stefaan VAN BOXSTAEL

Lid

Karin DEESEN

Lid

Jean-Paul STEENBEKE

Lid

Audit & Risk comité

Nabil JIJAKLI

Voorzitter

Niko DEMEESTER

Lid

Filip ABRAHAM

Lid

Remuneratiecomité

Dirk TERWEDUWE

Voorzitter

Niko DEMEESTER

Lid

Filip ABRAHAM

Lid

Management

Stefaan Van Boxstael, General Manager, verantwoordelijk voor:

 • Internal Audit
 • Reinsurance
 • Finance
 • Risk Management
 • Underwriting & Credit Information

 

Karin Deesen, Deputy General Manager, verantwoordelijk voor:

 • Compliance
 • Legal & Policy Management
 • Claims
 • Human Resources

 

Jean-Paul Steenbeke, Deputy General Manager, verantwoordelijk voor:

 • Sales and Account Management
 • Communication
 • Information Technologies

 

Klik op deze link voor de lijst van externe mandaten.

Partners

Als lid van Credendo ligt het voor de hand dat we nauw samenwerken met de andere leden binnen de groep zodat u steeds de oplossing krijgt die het best is afgestemd op wat u nodig heeft.  Ons netwerk reikt echter verder dan de landen waar we zelf met onze bijkantoren aanwezig zijn.

Om onze mogelijkheden nog verder uit te breiden, werken we samen met verschillende partners van over de hele wereld. Partners die onze business kennen en die begrijpen wat u nodig heeft. Partners die u oplossingen bieden waar we vertrouwen in hebben. Onze partners werken met ons samen op verschillende niveaus: sommigen verstrekken ons informatie over bedrijven in de hele wereld, anderen helpen ons waar nodig betalingen te innen, en sommige partners bieden oplossingen waarmee dekking kan worden verleend in rechtsgebieden waar we geen vergunning hebben.  

We kunnen enkel een relevant product aanbieden als we voeling houden met wat de markt te bieden heeft. Daarom combineren we al onze informatie met de kennis die wordt gedeeld binnen beroepsorganisaties voor kredietverzekeraars en maatschappijen die borgtochten verstrekken, zoals Assuralia (België) en ICISA (wereldwijd).

 

Integriteit

De beste service voor onze klanten, dat dragen we bij Credendo – Short-Term Non-EU Risks hoog in het vaandel. We streven daarom steeds naar de juiste werkwijze en het juiste instrumentarium om ervoor te zorgen dat onze service wordt verleend met de nodige toewijding en professionalisme, met eerlijkheid, met zin voor correct zakendoen en met achting voor de beste praktijken binnen onze sector.

De autoriteiten die toezicht op ons houden

Onze activiteiten zijn gebonden aan regelgeving en toezicht, dus het is goed om te weten dat:

 • wij onze licentie (Nr. 2385) voor kredietverzekering (Tak 14) en borgstelling (Tak 15) hebben verkregen van de Nationale Bank van België, die verantwoordelijk is voor het zogenaamde 'prudentiële toezicht'. De hoofdzetel van de Nationale Bank van België bevindt zich in: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel;
 • we ook onder toezicht staan van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) die erop toeziet dat wij handelen in overeenstemming met de regels inzake een eerlijke verzekeringsmarkt.  De hoofdzetel van de FSMA bevindt zich in: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel;
 • wij het 'Europees Paspoort' hebben voor alle landen in de Europese Economische Ruimte. Daaronder vallen alle EU-lidstaten en de drie EER EVA-landen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), die binnen een Internet Markt actief zijn volgens dezelfde basisregels. Dankzij het Europees Paspoort kunnen we verzekeringspolissen afsluiten met bedrijven in de hele Europese Economische Ruimte;
 • wij voor onze bijkantoren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland ook contacten onderhouden met de lokale toezichthoudende autoriteiten.

Gedragscodes

Omdat we de best mogelijke principes willen hanteren, heeft het Executive Committee van Credendo – Short-Term Non-EU Risks een intern Integriteitsbeleid en een Gedragscode goedgekeurd. Deze bevatten de basisbeginselen waar iedereen die voor ons werkt zich aan moet houden, zowel ten aanzien van iemand binnen de onderneming als van iemand die een andere relatie heeft met de onderneming, zoals de dochterondernemingen van de groep, klanten, leveranciers, werknemers en andere zakenpartners.

In overeenstemming met de Europese MiFID-reglementering (Markets in Financial Instruments Directive) en de bepalingen van de Belgische wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten, streven de medewerkers van Credendo – Short-Term Non-EU Risks er ook naar om zich op een loyale, billijke en professionele manier in te zetten voor de belangen van hun klanten.
Credendo – Short-Term Non-EU Risks heeft een schriftelijk beleid vastgelegd omtrent het beheer en de beheersing van mogelijke belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsdiensten aan zijn klanten. Via deze link vindt u hierover meer bijzonderheden.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks heeft ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met geregistreerde verzekeringsmakelaars. In deze overeenkomsten zijn ook de vergoedingen opgenomen die de makelaar ontvangt als tegenprestatie voor de geleverde diensten (broker fee).

Meer informatie hierover vindt u onder deze link.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks is lid van Assuralia, de beroepsvereniging van Belgische en buitenlandse verzekeraars die op de Belgische markt actief zijn. Als lid van deze beroepsvereniging heeft Credendo – Short-Term Non-EU Risks de 'Gedragsregels van de verzekeringsonderneming' ondertekend. Dit document bevat de regels die verzekeringsmaatschappijen vrijwillig naleven ten aanzien van hun vele gesprekspartners, en met name klanten, makelaars, concurrenten, personeelsleden, aandeelhouders en de overheid.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks steunt de beginselen van de Gedragscode voor de kredietverzekeringssector. Dit is een gentleman’s agreement tussen alle betrokken partijen waarin de beginselen worden beschreven die van toepassing zijn op de kredietverzekeringssector. Dit document is niet wettelijk bindend. Het is bedoeld om de transparantie, de communicatie en de professionalisering van de sector te bevorderen en deze duurzamer te maken.

Interne controlefuncties zoals Compliance zorgen ervoor dat we:

 • alle geldende wettelijke en regelgevende verplichtingen naleven en toepassen;  
 • alle gedragsregels naleven die relevant zijn voor onze sector;
 • best practices toepassen in onze procedures en activiteiten; en
 • trouw blijven aan onze interne principes en waarden (zoals bepaald in ons Integriteitsbeleid).

Wat indien u geconfronteerd wordt met ongepast gedrag of niet tevreden bent over onze service?

Wij streven ernaar een verzorgde en professionele service aan te bieden die stoelt op eerlijkheid en zakelijke ethiek, en die in overeenstemming is met alle regels, wetten en best practices van onze sector. Toch kan het gebeuren dat u ons gedrag ongepast vindt of dat u niet tevreden bent over onze service.

Uw mening telt. Ze kan ons helpen om onze service te verbeteren en zo eventuele problemen met het naleven van regelgeving op te lossen.

U mag contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon indien u een probleem wilt melden of ergens niet tevreden over bent. Indien u vindt dat er op hoger niveau maatregelen moeten worden genomen of dat het probleem te gevoelig ligt om te bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Compliance-departement (zie hieronder: Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?).

Hoe kunt u een probleem met het naleven van de regelgeving melden of een klacht indienen?

Om ervoor te zorgen dat onze Compliance Officer het door u gemelde probleem of uw klacht kan behandelen, en een gepaste oplossing kan zoeken, vragen wij u om het probleem of de klacht te beschrijven en uw contactgegevens door te geven:

T.a.v.: de Compliance Officer
Montoyerstraat 3
1000 Brussel

 • per telefoon:  02/788.88.00 – vraag naar de Compliance Officer

Om onze service te kunnen verbeteren en eventuele problemen of knelpunten binnen de organisatie te verhelpen, ontvangen wij uw melding of klacht uiteraard graag rechtstreeks. Wij streven er steeds naar om deze ten gronde te behandelen binnen een termijn van maximaal 14 dagen. Indien dit niet mogelijk blijkt,  zullen wij u hiervan tijdig informeren. Wij delen u dan zowel de reden van de vertraging mee, als de termijn binnen dewelke het onderzoek vermoedelijk zal worden afgerond.

Indien u geen genoegen neemt met de uiteindelijke beslissing,  kunt u zich tevens wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
www.ombudsman.as

DOCUMENTATIE

SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2020 (SAMENVATTING)
Download
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2019 (SAMENVATTING)
Download
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2018 (SAMENVATTING)
Download
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2017
Download
SOLVENCY & FINANCIAL CONDITION REPORT 2016
Download
Annual report, 2012
Download
Annual report, 2011
Download
Annual report, 2010
Download
Annual report, 2009
Download
Annual report, 2008
Download
Annual report, 2007
Download
Annual report, 2006
Download
Annual report, 2005
Download
ROUTEBESCHRIJVING
Download

Vestigingen

Credendo – Short-Term Non-EU Risks Belgium

Public limited liability company under Belgian law (SA | NV)

BNB | NBB No. 2385 – Branches 14 and 15

VAT BE 0867 435 663 RPR | RPM Bruxelles, Dutch-speaking division – IBAN BE34 0014 0622 7790 – BIC GEBABEBB

Address

rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussels, Belgium

Credendo – Short-Term Non-EU Risks Germany

Amtsgericht Wiesbaden – HRB 24 250 – USt ID: DE 265700675 – IBAN DE82 3701 0600 1370 2419 02 – BIC GEBADE33

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Dirk Terweduwe – Geschäftsführender Vorstand: Stefaan Van Boxstael, Karin Deesen, Jean-Paul Steenbeke

Hauptsitz: rue Montoyerstraat 3, 1000 Brüssel, Belgien – Die Credendo – Short-Term Non-EU Risks SA | NV ist eine Aktiengesellschaft nach belgischem Recht und als Versicherungsgesellschaft zugelassen (BNB | NBB (Belgische Nationalbank) Nr. 2385 – Sparten 14 und 15)

USt ID: BE 0867 435 663 RPR | RPM Brüssel

Address

Luisenstraße 21, 65185 Wiesbaden, Deutschland

Credendo – Short-Term Non-EU Risks France

SIREN 503 993 867 RCS Nanterre – TVA FR 30 503 993 867 – IBAN FR76 3000 4002 7400 0111 6161 558 – BIC BNPAFRPP

Entreprise régie par le code des assurances

Succursale de Credendo – Short-Term Non-EU Risks SA | NV, société anonyme de droit belge au capital de 113.400.000 EUR, 3 rue Montoyer, 1000 Bruxelles, Belgique – BNB (Banque Nationale de Belgique) n° 2385 – Branches 14 et 15 – TVA BE 0867 435 663 RPM Bruxelles

Address

58 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France

Credendo – Short-Term Non-EU Risks United Kingdom

Registered in England and Wales company No. FC026841 – VAT GB 901 7090 54 – IBAN GB51 BNPA 4063 8412 4460 18 – BIC BNPAGB22

Branch of Credendo – Short-Term Non-EU Risks SA | NV, public limited liability company under Belgian law with a capital of 113.400.000 EUR, rue Montoyerstraat 3, 1000 Brussels, Belgium

BNB | NBB (National Bank of Belgium) No. 2385 – Branches 14 and 15 - VAT BE 0867 435 663 RPR | RPM Brussels

Address

Floor 28 | 30 St Mary Axe, London EC3A 8BF, United Kingdom

Credendo – Short-Term Non-EU Risks Italy

Registro delle Imprese di Milano (CF e P.IVA) n° 08378740966 – REA MI -2021615 – n° di registrazione IVASS 1.00115 – IBAN IT32 M010 0501 6000 0000 0007 461 – BIC BNLIITRR

Succursale di Credendo – Short-Term Non-EU Risks SA | NV, società anonima di diritto belga, capitale sociale EUR 113.400.000, con sede legale in rue Montoyerstraat 3, 1000 Bruxelles, Belgio

Impresa assicurativa autorizzata da BNB | NBB (Banca Nazionale del Belgio) n° 2385 – Rami 14 e 15 – P.IVA BE 0867 435 663 RPR | RPM Bruxelles

Address

Via Vitruvio, 38, 20124 Milano, Italy

Gelieve uw browser te updaten.

U gebruikt een verouderde versie van uw browser. Gelieve een update te doen om toegang te krijgen tot onze website en al onze oplossingen, inclusief wereldwijde landenrisicobeoordelingen.

Update