• Nu de spanningen met de VS Mexico ertoe aanzetten zich meer naar Europa te richten als handelspartner, zal er in Mexico van 16 tot 23 februari 2019 een economische missie plaatsvinden onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid en in aanwezigheid van meer dan 160 Belgische ondernemingen en organisaties.
  • Mexico blijft een land waar men niet omheen kan in Latijns-Amerika, is al meer dan 20 jaar lang stabiel, en Belgische ondernemingen zien er steeds meer mooie zakenkansen. Mexico is de 39ste grootste klant van België.
  • De invoering van economische hervormingen door de nieuwe president Obrador en de solide macro-economische fundamenten ondersteunen de een na grootste economie van Latijns-Amerika.
  • Ondanks een globaal genomen positief rapport op macro-economisch vlak zouden verschillende risico’s op vertraging de toekomstperspectieven kunnen overschaduwen.
  • Deze economische missie is voor de deelnemende Belgische bedrijven de gelegenheid bij uitstek om andere bedrijven te ontmoeten die erin geslaagd zijn hun activiteit in Mexico te ontwikkelen, en om zakelijke en investeringsopportuniteiten te ontdekken.

Mexico is een van de meest open economieën ter wereld. Als tweede macht van Latijns-Amerika en 14de grootste wereldeconomie beleeft Mexico een nieuw politiek tijdperk met de verkiezing van president Obrador op 1 december laatstleden. Sinds hij in functie is getreden, heeft de president meerdere hervormingen doorgevoerd om de corruptie en de misdaad te bestrijden, terwijl hij de sociale uitgaven heeft opgetrokken en ambitieuze infrastructuurprojecten heeft voorgesteld. Tezelfdertijd hebben enkele controversiële beslissingen, zoals het schrappen van een grote luchthaven in Mexico-Stad, de onzekerheid op de financiële markten gevoed. Bovendien zou de wil van de nieuwe president om via rechtstreekse democratie te regeren op basis van volksraadplegingen, de politieke onvoorspelbaarheid kunnen doen toenemen. Niettemin is men erin geslaagd beleggers gerust te stellen met de voorstelling van de begroting voor 2019 door blijk te geven van een algemene budgettaire verantwoordelijkheid, waardoor de peso opnieuw sterker werd.

Mexico is de 39ste exportbestemming van België, goed voor een totale exportwaarde van 1,3 miljard euro in 2017. De Belgische export bestaat voornamelijk uit chemische producten (30%), machines en toestellen (23%), staal en metaal (11%). De producten die vanuit Mexico worden geïmporteerd, vertegenwoordigen een bedrag van 3,6 miljard euro en bestaan voornamelijk uit transportmateriaal (47%) en minerale producten (11%).

De experts van Credendo geven Mexico een goede score en plaatsen het politieke risico op korte termijn in categorie 21, met een stabiele outlook. Het land geniet van een laag niveau van externe kortlopende schuld, terwijl de deviezenreserves adequaat zijn. Het politieke risico op (middel)lange termijn behoort tot categorie 3/7 met een stabiele outlook. De matige risicorating van Mexico weerspiegelt zijn matige buitenlandseschuldratio en schuldaflossingsratio, houdbare tekorten op de lopende rekening, gezonde overheidsfinanciën en de economische diversificatie van het land, ondanks het feit dat het sterk afhankelijk is van de Amerikaanse economie.

Solide macro-economische fundamenten ondersteunen de een na grootste economie van Latijns-Amerika

Mexico geniet van een benijdenswaardige macro-economische situatie. De economische groei van het land is de afgelopen 5 jaar veerkrachtig gebleven en zou in 2019 2,1% van het bbp en in 2020 2,2% moeten bedragen. De inflatie daalde in 2018 tot 4,8% en zou dankzij een voorzichtig monetair beleid naar 3% moeten kunnen zakken. De Mexicaanse peso volgt een flexibel wisselkoersregime dat hielp om externe schokken op te vangen.

In tegenstelling tot vele olieproducerende landen is de Mexicaanse economie in mindere mate afhankelijk van de export van olieproducten (5% van de totale exportinkomsten), gelet op het feit dat vervaardigde goederen, zoals machines, elektronische toestellen en producten uit de autosector, het leeuwendeel van de export van het land vertegenwoordigen (70% van de totale exportinkomsten).

De dynamiek van de overheidsschuld blijft houdbaar

De totale schuld van de overheid zou zich vanaf 2018 en de komende jaren moeten stabiliseren rond een redelijke 53%. De helft van de overheidsschuld wordt in het buitenland aangehouden, maar slechts een derde is uitgedrukt in niet-lokale valuta, terwijl het grootste deel uitgegeven is tegen vaste rentevoeten met relatief lange looptijden. De totale buitenlandse schuld (1/3 van de schuld in de privésector) is sinds 2016 gestabiliseerd rond 40% van het bbp en zal de komende jaren waarschijnlijk rond dit niveau blijven schommelen. De schuldenlasten liggen ook op een redelijk niveau. Bijgevolg worden zowel de buitenlandse als de publieke schulddynamiek van Mexico over het algemeen als houdbaar bestempeld.

Verschillende risico’s zouden de vooruitzichten kunnen vertragen

De afhankelijkheid van de begroting van de oliesector (20% van de totale overheidsinkomsten) en de sterke blootstelling aan een economische vertraging in de VS zullen waarschijnlijk structureel zwakke punten blijven. Bovendien vormen de strakkere financiële marktomstandigheden, de escalerende wereldwijde handelsspanningen of een ommekeer van de kapitaalstromen vanuit de opkomende markten belangrijke risico’s voor de open economie van Mexico. Op de binnenlandse markt zouden onvoorzichtige beleidsbeslissingen de onzekerheid kunnen aanwakkeren, wat mogelijk een impact heeft op de herfinancieringsvoorwaarden van Mexico. Positief is wel dat het risico van wijzigingen in de belangrijkste handelsrelaties van het land afgezwakt is door de USMCA-handelsovereenkomst. Vertragingen in de bekrachtiging van de overeenkomst kunnen evenwel niet worden uitgesloten, gelet op de heropflakkering van de diplomatieke geschillen tussen Mexico en de VS over bijvoorbeeld de bouw van de grensmuur of als gevolg van de politieke polarisatie in het Amerikaanse Congres waardoor de bekrachtiging geblokkeerd wordt. Dit zou aanleiding kunnen geven tot hernieuwde druk op de Mexicaanse peso en tot een hogere inflatie, zoals toen Trump werd verkozen.

“De spanningen met de VS zet Mexico ertoe aan zich meer naar Europa te richten als economische partner. Mexico is een van de grootste markten en blijft een Latijns-Amerikaans land waar men niet omheen kan. Het is bijgevolg voor ons interessant om de handelsbalans opnieuw in evenwicht te brengen. De huidige dynamiek van de Mexicaanse economie biedt bedrijven uit diverse sectoren reële mogelijkheden. Om successen te boeken in een land als Mexico, mag men wel niet uit het oog verliezen dat het van essentieel belang is zich goed te laten adviseren en het land en de cultuur goed te kennen, alvorens zaken te doen met het land. De missie zal ook het uitgelezen moment zijn om enkele mooie projecten tussen Mexico en België onder de aandacht te brengen. Credendo zal aanwezig zijn om de Belgische bedrijven te ondersteunen, zoals het dat twee jaar geleden ook heeft gedaan toen we ons nieuw financieringsproduct voor kmo’s, “het koperskrediet”, hebben gelanceerd. Het eerste contract werd overigens afgesloten tussen een Belgische exporteur van weefgetouwen en zijn Mexicaanse klant”, legt Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo, uit.


1 Op een schaal van 1 tot 7 waarbij 1 de meest gunstige categorie is

Perscontact

Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33