• De Europese Commissie heeft de steunmaatregelen van Credendo voor de Belgische economie goedgekeurd
  • De nieuwe financiële garantie, de ‘Credendo Bridge Guarantee’, kreeg groen licht van de EC
  • Het herverzekeringsprogramma waardoor private kredietverzekeraars hun rol kunnen blijven vervullen ondanks de covid-19-crisis werd eveneens goedgekeurd door de Commissie

Akkoord van de Europese Commissie

De Belgische economie is een van de meest open economieën ter wereld en export is goed voor meer dan 85% van het Belgische bbp. Het is dus cruciaal dat Belgische ondernemingen die internationaal actief zijn ondersteund worden tijdens de covid-19-crisis.

In dat kader heeft Credendo, de Belgische openbare kredietverzekeraar, nieuwe initiatieven opgezet die ervoor moeten zorgen dat bedrijven in deze moeilijke periode toegang blijven hebben tot bankkredieten en kredietverzekeringen. Deze twee steunmaatregelen voor de Belgische economie en voor de internationaal actieve ondernemingen werden zopas goedgekeurd door de Europese autoriteiten.

‘Credendo Bridge Guarantee’

Naast kredietverzekeringen, verzekeringen voor investeringen in het buitenland en directe financiering, biedt Credendo ook financiële garanties aan voor banken die een krediet hebben toegekend aan bedrijven die actief zijn in het buitenland. Credendo biedt nu ook een nieuwe financiële garantie aan, de ‘Credendo Bridge Guarantee’.

De Credendo Bridge Guarantee is bedoeld om bedrijven en in het bijzonder kmo’s de mogelijkheid te bieden de nodige bankkredieten te verkrijgen in deze hectische periode”, verklaart Dirk Terweduwe, CEO van Credendo. “Wij garanderen tot 80% van overbruggingskredieten voor een maximale looptijd van één jaar en met een plafond van 10 miljoen euro per onderneming.” Dankzij deze garantie kunnen bedrijven die internationaal actief zijn gemakkelijker een krediet verkrijgen en kunnen de kredietbedragen hoger liggen, terwijl de bank die het krediet toekent een grotere capaciteit en meer comfort heeft.

Herverzekeringsprogramma

Het andere luik van het programma ter ondersteuning van de Belgische economie dat de goedkeuring van de Europese Commissie kreeg, gaat over een herverzekeringsprogramma dat private kredietverzekeraars toelaat om hun rol ondanks de covid-19-crisis te blijven vervullen. “Credendo zal voor rekening van de Staat optreden als herverzekeraar”, verduidelijkt Dirk Terweduwe.

De kredietverzekeringssector vormt een cruciale schakel voor de bedrijven en de handel in België en Europa. Commerciële bedrijven kennen hun klanten (andere ondernemingen) over het algemeen betalingstermijnen toe van 30 tot 90 of zelfs 180 dagen. De rol van de kredietverzekeraars is het beveiligen van handelstransacties tussen ondernemingen. Als de klanten van die ondernemingen uiteindelijk hun facturen niet betalen, betaalt de kredietverzekeraar zijn verzekerde een schadevergoeding. De kredietverzekeraars kennen daarvoor kredietlimieten toe die ze aanvaarden te dekken voor een welbepaalde klant van hun verzekerde.

In het kader van dit herverzekeringsprogramma verbinden de kredietverzekeraars zich ertoe om de kredietlimieten die in de loop van de 12 maanden vóór 1 maart 2020 effectief gebruikt werden, zo veel mogelijk intact te laten tot eind 2020. Het gaat in totaal om meer dan 57 miljard euro. Op die manier kunnen de commerciële betrekkingen en handelsstromen in stand gehouden worden. In ruil voor die verbintenis gaat Credendo – Export Credit Agency, handelend voor rekening van de Staat, op haar beurt de verbintenis aan om de risico’s te herverzekeren die de in België gevestigde kredietverzekeraars hebben onderschreven.

Perscontact
Nabil Jijakli
Group Deputy CEO
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
E n.jijakli@credendo.com
M +32 478 25 11 33

Credendo

Credendo is aanwezig op het hele Europese continent en actief in alle segmenten van de kredietverzekering. Credendo biedt een gamma producten aan waarmee wereldwijd dekking wordt geboden: Belgische exportkredietverzekering, globale polis voor de dekking van Europese en niet-Europese kortetermijnrisico’s, single-riskverzekering, excess-of-loss- en top-up-dekking, borgstellingen en herverzekering. In 2019 heeft Credendo bijna 85 miljard aan internationale handel verzekerd en 314,9 miljoen euro aan premies geïnd. Credendo is de vierde grootste kredietverzekeringsgroep in Europa.

Ga voor meer informatie naar www.credendo.com

----