W ramach regularnego przeglądu krótkoterminowych (ST) klasyfikacji ryzyka politycznego, Credendo podniosło oceny dla trzech krajów (Azerbejdżan, Tajlandia, Ukraina) i obniżyło rating siedmiu krajów (Algieria, Bahamy, Kongo DR, Dominika, Filipiny, St. Barthelemy, Trynidad i Tobago).

W przeciwieństwie do pozytywnego trendu obserwowanego w trzech poprzednich kwartałach, w ostatnim kwartale 2017 r. odnotowano mniejszą liczbę poprawy ocen w stosunku do obniżek ratingów krótkoterminowego ryzyka politycznego. Wynika to głównie z negatywnych tendencji krajowych, związanych z pesymistyczną perspektywą całej gospodarki globalnej. Niemniej jednak, ceny towarów pozostają na stosunkowo niskim poziomie i nie odzwierciedlają perspektyw na 2018 rok dla wielu krajów rozwijających się, zwłaszcza w Afryce.

Algieria: zmiana z 2/7 na 3/7

Rząd Algierii nadal napotyka problemy przy wprowadzaniu reform gospodarczych, które stały się niezbędne w związku z niskimi cenami ropy naftowej. Spowodowało to duże deficyty fiskalne i duży deficyt na rachunku obrotów bieżących, który doprowadził do 45-procentowego spadku rezerw dewizowych w kraju między końcem 2013 r. a sierpniem 2017 r., a także do wyczerpania krajowego funduszu stabilizacyjnego rynku ropy naftowej. Sytuacja ta motywuje decyzję Credendo do obniżenia krótkoterminowego politycznego ryzyka kraju do kategorii 3 / 7. Rząd odmawia sięgania po kredyty z zewnątrz i napotyka trudności w zaciąganiu pożyczek wewnętrznych. Zamiast tego rząd planuje zaciągnąć pożyczkę bezpośrednio w Banku Centralnym. Odwołanie premiera Tebboune (który planował walczyć z korupcją w Algierii) po zaledwie 2 miesiącach i 21 dniach urzędowania pokazuje, że wdrożenie głębokich reform strukturalnych w Algierii jest bardzo trudne. Oczekuje się, że nowy premier Ouyahia przeprowadzi pewną konsolidację fiskalną, ale nie przewiduje się żadnych reform strukturalnych dla gospodarki.

Azerbejdżan: zmiana z 4/7 na 3/7

Azerbejdżan jest silnie zależny od ropy naftowej, która jest głównym źródłem wpływów na rachunku bieżącym i dochodów publicznych. Tym samym gospodarka kraju mocno ucierpiała na skutek gwałtownego spadku cen ropy, który rozpoczął się w połowie 2014 roku. Rezerwy walutowe gwałtownie spadły w 2014 i 2015 r. częściowo dlatego, że władze wykorzystały swoje rezerwy do utrzymania stałego kursu wymiany w stosunku do USD. Kurs walutowy został zdewaluowany najpierw w lutym 2015 r., a następnie w grudniu 2015 r. Był to bardzo pozytywny krok, ponieważ oznacza, że władze nie muszą już korzystać z rezerw walutowych, aby utrzymać stały kurs walutowy. W rezultacie rezerwy walutowe ustabilizowały się w 2016 r. i obecnie są w trendzie wzrostowym, który prawdopodobnie utrzyma się pomimo niedawnego spadku. Co więcej, saldo na rachunku obrotów bieżących prawdopodobnie pozostanie w nadwyżce (w porównaniu z deficytem odnotowanym w 2015 i 2016 r.), a krótkoterminowy dług zewnętrzny pozostanie stosunkowo niski. W tym kontekście Credendo zdecydowało się zmienić swoje krótkoterminowe oceny ryzyka politycznego na kategorię 3/7.

Tajlandia: aktualizacja z 3/7 na 2/7

W tym roku gospodarka Tajlandii uległa dalszemu wzmocnieniu dzięki potwierdzonej stabilizacji politycznej i gwałtownemu wzrostowi popytu zagranicznego. Rosnący trend w eksporcie wyrobów przemysłowych, wpływy z turystyki oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne podniosły nadwyżkę na rachunku bieżącym do poziomu najwyższego od 20 lat.

Trwałe niskie ceny ropy są dodatkowym, pozytywnym czynnikiem - dzięki temu tajlandzkie rezerwy walutowe wzrosły o 17% od końca 2016 r. Polepszenie warunków spowodowało zmianę krótkoterminowego ryzyka politycznego z 3/7 na 2/7. Ogólne otoczenie biznesowe również uległo poprawie w tym roku, przy założeniu wzrostu PKB na poziomie 3,7% - przewiduje się, że w 2018 r. osiągnie on poziom 3,5% - i zwiększy zaufanie inwestorów. Znalazło to odzwierciedlenie we wzmacniającej się walucie, która odnotowała skok o 9% w stosunku do słabszego w tym roku USD. Oczekuje się, że ta pozytywna tendencja utrzyma się w 2018 r., a biorąc pod uwagę korzystne perspektywy gospodarcze na świecie i prawdopodobną stabilność polityczną, prawdopodobnie także do 2019 r.

Trynidad i Tobago: zmiana z 3/7 na 4/7

Trynidad i Tobago, jako producent ropy naftowej, mocno ucierpiały na skutek niskich cen tego surowca. W ciągu ostatnich dwóch lat w kraju odnotowano stosunkowo wysokie deficyty na rachunku obrotów bieżących (również w 2017 r. oczekiwany jest deficyt w wysokości 9% PKB), które wywarły znaczną presję na lokalną walutę w stosunku do USD i rezerwy walutowe kraju. Centralny Bank Trynidadu i Tobago od listopada 2016 r. utrzymuje TTD na poziomie 6,75 USD, w konsekwencji czego rezerwy walutowe znalazły się pod presją i spadły o ponad 20% od 2014 r. Ponadto, w ciągu ostatnich dwóch lat firmy skarżyły się na niedobory walutowe, z powodu spadku kwoty walut obcych, udostępnionych przez rząd. Biorąc pod uwagę wszystkie przesłanki, Credendo zaktualizowało krótkoterminowe ryzyko polityczne kraju do kategorii 4/7.

Ukraina: zmiana z 6/7 na 5/7

Krótkoterminowe ryzyko polityczne Ukrainy zostało zaktualizowane do kategorii 5/7 (z 6/7), aby odzwierciedlić poprawę płynności. Od lutego 2015 r. rezerwy walutowe wykazują tendencję wzrostową (wykres). Ponadto, krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne zmniejszyło się zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych. Oczekuje się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących zmniejszy się w 2017 r., ponieważ wpływy rosną szybciej niż wydatki, przewidziane w 2018 r. Pomimo poprawy płynności ryzyko pozostaje jednak wysokie. Po emisji obligacji skarbowych (3 mld USD we wrześniu 2017 r.), władze mogą być mniej skłonne do przeprowadzenia istotnych reform strukturalnych (m.in. reforma emerytalna - kluczowy warunek czwartego przeglądu programu MFW - reforma rolna, środki służące przyspieszeniu prywatyzacji i zwalczaniu korupcji), co może doprowadzić do dalszych opóźnień w programie MFW i utrudnić zaufanie inwestorów zagranicznych. W regionie wschodnim, pomimo zaprzestania ciężkich walk w Donbasie, konflikt pozostaje nierozwiązany, a sporadyczne fale przemocy nadal występują.