W ramach regularnego przeglądu krótkoterminowych klasyfikacji ryzyka politycznego, Credendo podniosła oceny dla pięciu krajów (Egipt, Ghana, Irak, Mauretania i St. Martin) i obniżyła dla trzech (Sri Lanka, Saint Vincent i Grenadyny oraz Turkmenistan ).

W drugim kwartale 2017 roku liczba podwyższonych ocen w zakresie krótkoterminowego ryzyka politycznego przeważa nad obniżonymi. Niewielkie odbicie cen surowców, utrzymujący się wzrost gospodarki Chin, wzrastający światowy popyt i reformy w skali makro to niektóre z głównych czynników, przynoszących poprawę płynności wielu gospodarek wschodzących. Mimo to, światowe rynki stoją w obliczu dużych wyzwań, w tym niepewności w zakresie cen surowców, rozwoju sytuacji geopolitycznej i protekcjonizmu handlowego.

  • Egipt: Ponieważ bank centralny postanowił uwolnić walutę w listopadzie zeszłego roku, rezerwy Egiptu wzrosły o prawie 50%. Dewaluacja doprowadziła również do wzrostu eksportu i inwestycji. Może to zmniejszyć deficyt na rachunku bieżącym i ułatwić jego finansowanie. W rezultacie Credendo postanowiło zmienić ocenę krótkoterminowego ryzyka politycznego z kategorii 5/7 do kategorii 4/7.
  • Ghana: Sytuacja gospodarcza Ghany poprawiła się, a ogólny wzrost PKB w 2017 r. osiągnął poziom około 6%.  Co więcej, deficyt na rachunku bieżącym maleje, a zadłużenie krótkoterminowe spada. Na podstawie tych wskaźników Credendo postanowiło uaktualnić klasyfikację ryzyka politycznego Ghany, przenosząc go z kategorii 5/7 do 4/7.
  • Irak: W 2014 roku Credendo ustaliło krótkoterminową ocenę ryzyka politycznego na poziomie 7/7 i zaprzestało pokrywania ryzyk dla tego obszaru, gdy bojówki Państwa Islamskiego (IS) zbliżały się do Bagdadu. Niedawno realia w zakresie bezpieczeństwa poprawiały się, a sytuacja polityczna ulega stabilizacji. Dzięki międzynarodowemu wsparciu, w ciągu ostatnich miesięcy gwałtownie zmniejszyło się terytorium IS, rezultatem czego zajmuje ono jedynie terytorium na północnym zachodzie kraju, w pobliżu granicy z Syrią, wokół miasta Hawija i część miasta Mosul. W związku z tym, ocena krótkoterminowego ryzyka politycznego zostaje przeniesiona z kategorii 7/7 do 6/7. Działania ubezpieczeniowe są jednak ograniczone i zarezerwowane są jedynie dla podmiotów działających w Bagdadzie i na południu kraju.
  • Sri Lanka: Od 2015 r. kraj odnotowuje stopniowy spadek rezerw walutowych. W styczniu ubiegłego roku odnotowano poziom niższy o 15% niż rok wcześniej. Napływ kapitału skurczył się, a w związku z konsolidacją fiskalną i zaostrzeniem polityki pieniężnej, wzrost PKB znalazł się na poziomie 4,3% (4,8% w 2015 r.). Biorąc pod uwagę zewnętrzne pogorszenie płynności kraju, w tym wyraźny skok krótkoterminowego zadłużenia, Credendo zmieniło krótkoterminowe oceny ryzyka Sri Lanki z 3/7 do 4/7. W przyszłości, dzięki realizacji programu MFW i nowym projektom infrastrukturalnym, istniej szansa na stopniową poprawę sytuacji.
  • Turkmenistan: Będąc krajem w dużej mierze uzależnionym od ropy i gazu, jako źródeł wpływów na rachunku bieżącym, Turkmenistan nie był odporny na skutki niskich cen ropy naftowej. Wpływy spadły gwałtownie, co doprowadziło do znacznego deficytu na rachunku bieżącym, sięgającego ponad 20% PKB w 2016 r. W tym roku deficyt na rachunku bieżącym prawdopodobnie nieco się zmniejszy, ale nadal pozostanie znaczny. Ponieważ władze wprowadziły ograniczenia dotyczące wymiany walut, a dług krótkoterminowy rośnie, Credendo postanowiło ustanowić krótkoterminowe ryzyko polityczne kraju na poziomie 6/7.