Czynniki ryzyka i perspektywy

Ryzyko związane z sytuacją polityczną sensu stricto jest stosunkowo umiarkowane. W ciągu ostatnich kilku lat Serbia poprawiła swoje relacje z UE, przy jednoczesnym utrzymaniu silnych więzi z Rosją - jej historycznym sojusznikiem. W ciągu najbliższych lat przystąpienie do UE prawdopodobnie pozostanie kluczowym kołem napędowym reform. Mając na uwadze powyższe czynniki, może jednak okazać się, że kraj zostanie przytłoczony sprzecznymi wymaganiami procesu przystąpienia do UE, utrzymania dobrych relacji z Rosją i utrzymywania w ryzach nacjonalistycznej retoryki ugrupowań wewnątrz kraju.

Perspektywy wzrostu są mocne, ale nadal nieco tłumione przez niski (choć rosnący) poziom oszczędności krajowych oraz inwestycji. Warto podkreślić, że poprawia się także klimat otoczenia biznesowego oraz bilans obrotów bieżących, co stało się możliwe dzięki utrzymującemu się wzrostowi eksportu towarów i usług.

Dotychczasowe ryzyko finansowe, utrzymujące się na umiarkowanym i wysokim poziomie, przejawia tendencję spadkową. Po latach rosnącego, zewnętrznego długu, wskaźniki zadłużenia i obsługi długu spadły, a co więcej prawdopodobnie będą spadały także w nadchodzących latach. Warto podkreślić przy tym imponujące fiskalne wysiłki konsolidacyjne, podjęte w latach 2015 i 2016. Chociaż dług publiczny pozostaje na wysokim poziomie, należy oczekiwać dalszej poprawy w zakresie stabilności finansów publicznych.

Biorąc pod uwagę połączenie poprawiającej się sytuacji finansowo-ekonomicznej i stabilnej sytuacji politycznej, Credendo zmieniło średnio i długoterminową ocenę ryzyka politycznego na 5 (z 6). Biorąc pod uwagę obecną konsolidację fiskalną i oczekiwane zmniejszenie długu zewnętrznego, w najbliższych latach rating ma szansę stać się jeszcze korzystniejszy.

Uzasadnieniem zmiany klasyfikacji krótkoterminowego ryzyka politycznego na kategorię 2, jest połączenie niskiego zadłużenia krótkoterminowego, korzystnych wskaźników płynności i korzystnego poziomu rezerw walutowych.

Ryzyko handlowe jest umiarkowane, co zaowocowało utrzymaniem ocen w kategorii B. Jako warte odnotowania uznano rosnące perspektywy wzrostu, umiarkowany deficyt na rachunku obrotów bieżących oraz dostępność kredytów. Nie mniej jednak koszty prowadzenia działalności gospodarczej pozostają relatywnie wysokie, a otoczenie biznesowe oceniane jest jako słabe.
 

Fakty i liczby

Zalety

 • Status kandydata do członkostwa w UE
 • Mocna pozycja eksportu towarów I usług
 • Dobre perspektywy wzrostu

Wady

 • Trudny, ale poprawiający się, klimat i otoczenie prowadzenia biznesu
 • Słabe finanse publiczne
 • Słabe przedsiębiorstwa państwowe

Prezydent

 • Tomislav Nikolic

Szef rządu

 • Aleksandar Vucic

Wybory

 • Wybory prezydenckie: najbliższe w kwietniu 2017
 • Wybory parlamentarne: najbliższe w 2020

Populacja

 • 7,1 milionów

Dochód per capita (USD)

 • 5 500

Income group

 • Upper middle income

Wpływ na bilans eksportu

 • Produkty eksportowe (35,6%), transfery prywatne (16,3%), żywność (10,1%), rudy metali (5,6%), usługi transportowe (5,2%), podróże (4,8%)

Ocena ryzyka dla kraju

PKB (w %)

Źródło: IMF WEO, październik 2016

W ostatnim czasie perspektywa wzrostu realnego PKB znacznie się poprawiła dzięki ożywieniu produkcji przemysłowej, rolnictwa oraz inwestycji. Realny wzrost PKB zwiększy się prawdopodobnie do 2,8% w tym roku ( w 2016 roku poziom wyniósł 2,5%).
 

 

Finanse publiczne

Źródło: IMF WEO, październik 2016
Dług publiczny brutto (LHS)
Saldo strukturalne sektora instytucji rządowych (RHS)

Z powodu głębokich deficytów fiskalnych, dużych kosztów generowanych przez przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo (szacowane na poziomie 2% PKB w 2014 roku) i słabego wzrostu gospodarczego, sytuacja finansów publicznych pogorszyła się po światowym kryzysie gospodarczym i finansowym z 2008 roku.

Saldo obrotów bieżących (w % PKB)

Źródło: IMF WEO, październik 2016

W ciągu ostatnich kilku lat saldo na rachunku obrotów bieżących w porównaniu do PKB uległo pewnej poprawie i prawdopodobnie nadal nieznacznie wzrośnie także w tym roku.
 

 

Przeczytaj rozszerzoną analizę w języku angielskim.