Rizikové faktory a výhľad

Po vojenskom prevrate v máji 2014 bola obnovená politická stabilita a mala by pretrvať až do budúcich všeobecných volieb, ktoré sú odložené na rok 2019. Hlboké rozdiely a nerovnosti v thajskej spoločnosti sa roky neriešili. Na základe novej ústavy, ktorá dáva väčší vplyv armáde, ustúpila demokracia do pozadia, čo by mohlo mať v strednom až dlhodobom horizonte vplyv na stabilitu krajiny. Ekonomika medzitým fungovala vo "standby" režime, pretože trpela politickou neistotou, absenciou reforiem a vládnej politiky. To sa prejavilo v poklese priamych zahraničných investícií, opatrnom cestovnom ruchu a slabším rastom HDP. Silné makroekonomické základy (vrátane rekordných prebytkov bežného účtu, udržateľného zahraničného dlhu, zdravých verejných financií a bankového sektora) však ekonomike umožnili odolať.

V roku 2017 výkon ekonomiky posilnil, a to predovšetkým na základe silných príjmov z cestovného ruchu, vyšších verejných výdavkov do infraštruktúry a vďaka zvýšenému zahraničnému dopytu po thajských výrobkoch. Skok v devízových rezervách viedol spoločnosť Credendo k upresneniu ratingu krátkodobého politického rizika, na stupeň 2/7. Lepšie podnikateľské prostredie sa tiež prejavilo najnižšou kategóriou systémového obchodného rizika, ktoré je teraz v kategórii A (na stupnici rizík A-C, kde A znamená najnižšiu mieru rizika). Celkový výhľad je teda skôr pozitívny, ale napriek tomu je vzhľadom k veľmi otvorenej thajskej ekonomike stále citlivý na vonkajšie šoky. Medzi tie najdôležitejšie patrí potenciálny nárast protekcionizmu v globálnom meradle, neistý ekonomický kontext a v menšej miere finančná nestabilita poháňaná pokračujúcim sprísňovaním menovej politiky Fedu. Hlavnými vnútornými rizikami zostávajú častejšie prírodné katastrofy a dopyt spotrebiteľov, ktoré bránia vysokému zadlženiu domácností. Ako sa už ukázalo v minulosti, bude výhľad rizika závisieť predovšetkým od vývoja neistej politickej situácie. Na základe obnovenej politickej stability a vzhľadom k ekonomickej odolnosti, zostáva medzitým rating thajského stredne až dlhodobého politického rizika na slušnej úrovni 3/7.

Fakty & Čísla

Pozitíva

 • Macroeconomic resilience
 • Healthy public finances
 • Low external debt, strong liquidity
 • Sound banking system

Negatíva

 • Social and political polarisation within Thai society
 • Reliance on manufacturing exports exposed to high regional competition
 • Vulnerable to external shocks
 • High household debt

Hlava štátu

 • král Vatčirálongkón

Premiér

 • generál Prayut Chan-o-cha

Nasledujúce voľby

 • začiatok roka 2019

Populácia

 • 68 miliónov

Príjem na hlavu

 • USD 5 720

Príjmová skupina

 • vyššia stredná

Hlavné exportné produkty

 • Cestovný ruch (17,1 % príjmov bežného účtu), automobilový priemysel (11,5 %), elektronika (10,7 %), stroje a zariadenia (6,6 %), poľnohospodárske produkty (5,2 %), elektrické spotrebiče (4,3 %), petrochemický priemysel (3,8 %), kovy a oceľ (3,1 %)

Hodnotenie rizikovosti krajiny

Silnejšia armáda pre vyššiu politickú stabilitu ... nateraz

Politická situácia je od vojenského prevratu v máji 2014 stabilná. V tej dobe bola nová vojenská intervencia považovaná za nevyhnutnú, pretože neexistovalo žiadne riešenie dlhotrvajúcej politickej krízy.

Vo chvíli, keď bola premiérka Jinglak Šinavatrová zbavená moci, zachovala armáda socio-politický status quo tým, že obmedzila právo slobody (tlač, sociálne médiá ...), odvrátila politické protesty a zabezpečila prísnejšie presadzovanie zákonov lése-majesté.

Pod vedením junty a vládou premiéra Chan-o-cha sa udiali dve zásadné politické udalosti. Jednou z nich bolo po desaťročiach demokratickej vlády oslabenie demokracie prostredníctvom novej ústavy. Text schválený referendom v auguste 2016 pripravil pôdu k silnej úlohe armády v politickom systéme. Tá má možnosť vymenovať premiéra a vybrať členov Senátu.

Druhou významnou udalosťou bola v októbri 2016 smrť kráľa. Thajský kráľ Pchúmipchon Adunjadét bol najdlhšie vládnucou hlavou štátu na svete. Thajská spoločnosť ho vníma posvätne, čo bolo dôvodom k ročnému smútočnému obdobiu. Nástup jeho syna Vajiralongkorna bol hladký. Svojim prvým rozhodnutím (napr. kontrolou niektorých kráľovských inštitúcií) a žiadosťou o ústavné úpravy preukázal nový kráľ vôľu presadiť svoju moc, a tým do istej miery vyvážiť rozdelenie moci uprednostňujúcej armádu.

Oneskorenie všeobecných volieb a neistý stredne až dlhodobý výhľad

Očakáva sa, že ďalšie všeobecné voľby budú odložené na začiatok roka 2019, čo umožní návrat k čiastočne civilnej vláde pod vojenskou kontrolou. Favoritom na premiéra je generál Chan-o-cha. Hoci stabilita po voľbách pravdepodobne pretrvá, niektoré faktory ju vo stredne až dlhodobom horizonte ohrozujú. Vzhľadom k tomu, že vojenská vláda mala byť dočasná, môžu byť nové ústavné pravidlá víťaznou stranou a jej priaznivcami veľmi zle prijímané, pretože budú čeliť obmedzenej politickej moci a obmedzenému priestoru pre politické manévrovanie. To isté by mohlo platiť aj v prípade dlhodobejšieho porušovania demokratických práv. Skutočnosť, že vojenská junta neriešila politickú polarizáciu, predstavuje v stredne až dlhodobom horizonte riziko nových politických nepokojov.

Ekonomika na pozadí optimistického globálneho kontextu zrýchľuje

Po vojenskom prevrate v roku 2014 zostávala ekonomika až do roku 2016 vo "standby" režime. Vzhľadom k politickej neistote a absencii reforiem bolo obdobie 2014-2016 charakterizované zlým výkonom ekonomiky. Priemerný rast HDP dosiahol 2,4 % (v porovnaní s 3,2 % v rokoch 2009-2013 a 4,8 % v rokoch 2000-2008), inflácia a rast úverov boli nízke a celkový vývoz sa stabilizoval na slabšej úrovni. V dôsledku neistoty a poškodenej dôvery sa znížil prílev priamych zahraničných investícií, zatiaľ čo stúpal odliv zahraničných investícií zo strany thajských skupín, ktoré sa usilujú o zámorský rozvoj.

V minulom roku zaznamenala thajská ekonomika významný pokrok v dôsledku vyšších investícií do verejnej infraštruktúry v rámci prebiehajúceho osemročného plánu (2015-2022), ostrejšieho prílevu priamych zahraničných investícií, silnejšieho vývozu a príjmov z cestovného ruchu (najmä z Číny). Vývoz thajských výrobkov (77 % z celkového vývozu tovarov) ťaží z vyššieho dopytu v USA a EÚ a v roku 2017 prispel k rastu HDP na očakávaných 3,7 %, pretože Thajsko zostáva veľmi otvorenou ekonomikou (obchod s tovarom presahuje 48 % HDP, aj keď zaznamenal od roku 2011, kedy predstavoval 58 %, pokles).
 

Silnejšie vonkajšie pozície zvyšujú dôveru investorov

Prebytok bežného účtu sa v rokoch 2014-2016 viac než strojnásobil (až na 20,5 % HDP v roku 2016), čiastočne to však vysvetľuje pomalý domáci dopyt, ktorý sa premietol do nižšieho dovozu, pretože súkromná spotreba a investície trpeli vysokou zadlženosťou domácností, ročným smútkom za kráľa a pretrvávajúcou politickou neistotou.

V roku 2017 sa očakával prebytok na úrovni 10 % HDP, pričom dovoz ropy stále ťažil z trvale nízkych cien. V najbližších rokoch zvyšujúce sa domáce investície a s tým spojený dovoz pravdepodobne znížia prebytok na oveľa nižšiu úroveň.

Lepšia ekonomická forma, pozitívne vonkajšie pozície a zvýšená dôvera investorov umožnili bahtu, aby sa v roku 2017 stal najvýkonnejšou ázijskou menou (+ 9 % proti slabšiemu USD do polovice decembra), t. j. takmer zrušil 10 % pokles, ktorý bol zaznamenaný od mája 2014 do konca roka 2016. V prípade neexistencie významného exogénneho šoku sa predpokladá, že silný ekonomický rast bude v tomto roku pokračovať.

Pevný bankový sektor, zdravé verejné financie

Thajská ekonomika doteraz pod vojenskou juntou preukazovala ekonomickú odolnosť, čo je dané predovšetkým celkom silnými makroekonomickými základmi, vrátane bankového sektora. Tiež verejné financie sú silné, len s miernym verejným dlhom (ľahko nad 40 %) a primeranou vládnou fiškálnou rovnováhou, ktorá sa však v minulom roku znížila na očakávaný deficit 1,4 % HDP. Predpokladá sa, že sa v budúcnosti mierne zvýši na 1,7 % HDP, podporená vyššími výdavkami v infraštruktúre. Bez ohľadu na vládu musí byť zachovaná vysoká stabilita rozpočtových prognóz a fiškálnej konsolidácie. Najväčšou fiškálnou výzvou bude pre nadchádzajúce vlády zvýšenie pomeru verejných príjmov, pretože sa očakáva, že bez fiškálnych reforiem zostane zhruba na 22 % HDP. A táto úroveň sa na financovanie urýchleného starnutia thajskej populácie považuje za nedostatočnú.

Vysoký dlh domácností a volatilný externý vývoj

Výkon thajskej ekonomiky stále zaostáva za porovnateľnými krajinami v regióne a bude do značnej miery závisieť na politickom vývoji a budúcej vládnej politike. Rovnako ako Malajzia čelí Thajsko s koncom éry lacnej pracovnej sily pasce stredného príjmu, starnúcej populácie a slabým domácim investíciám. Očakáva sa však, že súkromné investície sa v stredne až dlhodobom horizonte zvýšia vďaka efektu prelievania z vládneho investičného plánu. Oživenie hospodárskeho rastu, ktoré sa počíta do roku 2022 priemerne s 3,2 %, bude pravdepodobne brzdiť vysoký dlh domácností, ktorý sa ku koncu roka 2016 stabilizoval na 70,2 % HDP. Ten je teda najvyšší v juhovýchodnej Ázii a na úrovni Malajzie a bude v stredne až dlhodobom horizonte naďalej poškodzovať súkromnú spotrebu, napriek miernemu poklesu v roku 2017 a nízkym cenám ropy.

Do budúcnosti je Thajsko ako otvorená ekonomika, vystavené niekoľkým potenciálnym vonkajším šokom. Ide predovšetkým o možný nárast protekcionizmu v globálnom obchode, slabší zahraničný dopyt v neistom globálnom kontexte a do určitej miery finančnú nestabilitu súvisiacu s tempom menovej normalizácie Fedu.

Ďalšou hrozbou sú prírodné katastrofy, ktoré so sebou prinášajú zmeny klímy.

Dobrá likvidita a vonkajšia zadlženosť

Thajské finančné riziko je nízke a pomaly sa znižovalo už od roku 2014. V roku 2017 boli pomery zahraničného dlhu nízke s očakávanými 31,6 % HDP a 44 % vývozu.

Pozitívny vonkajší vývoj priviedol thajskú vonkajšiu likviditu na ešte pohodlnejšiu úroveň. Devízové rezervy sú rekordne vysoké (medzi decembrom 2016 a októbrom 2017 vzrástli o 17 %) a umožňujú pokrytie viac ako 8,5 mesiaca dovozu (zatiaľ čo v roku 2014 to bolo iba 6,4 mesiaca).

Takýto nárast možno vysvetliť znížením dovozu v rokoch 2014-2016 a silnejším vývozom od roku 2017. Devízové rezervy presahujú vonkajší dlh a sú desaťkrát vyššie ako stabilná a nízka dlhová služba, ktorá by mala v budúcnosti zostať na úrovni okolo 6 % príjmov z vývozu. Pokiaľ ide o krátkodobý dlh, vykazuje v priebehu rokov vysokú stabilitu na prijateľnej úrovni, ktorá sa pohybuje okolo 18 % príjmov z vývozu a 30 % devízových rezerv.