Rizikové faktory a výhľad

Burkina Faso je malá a krehká ekonomika so všeobecne stabilným výhľadom. Po turbulentnom procese demokratizácie dosiahla krajina politickú stabilitu, čo znamená priaznivejšie vyhliadky na rast. Obozretná makroekonomická politika vlády pomohla k udržateľnej vonkajšej finančnej pozícii. Zvyšuje sa vývoz zlata a nízke ceny ropy znižujú dovozné náklady. Očakáva sa, že Burkina Faso zvýši svoju poľnohospodársku produkciu, a to najmä produkciu bavlny. Toto odvetvie je však citlivé na nepriaznivé poveternostné podmienky. Projekcie zvládnuteľného dvojitého deficitu by mohli ľahko destabilizovať tiež obchodné problémy, najmä nižšie ceny zlata alebo vyššie ceny ropy.

Avšak najväčšie riziká, ktoré ohrozujú túto malú západoafrickú krajinu, súvisia s regionálnou neistotou a konfrontáciou so šírením džihádistickej aktivity. Násilné útoky, najmä v hlavnom meste Ouagadougou, by mohli odradiť investorov a verejné výdavky by tak smerovali miesto do investícií na vývoj do investícií na bezpečnosť. Malý pokrok v znižovaní chudoby a zlých životných podmienok by mohol vyvolať sociálne napätie a zvýšiť riziko politickej nestability.

Vzhľadom ku zraniteľným makroekonomickým ukazovateľom klasifikuje Credendo Burkinu Faso v kategórii stredne až dlhodobého politického rizika stupňom 6/7. Členovia zóny CFA sú vystavení prísnejšej regionálnej likvidite. Prípadné znehodnotenie CFA franku by v krátkodobom horizonte spôsobilo makroekonomickú nestabilitu. V dôsledku toho je krátkodobé politické riziko krajiny klasifikované stupňom 5. Systémové obchodné riziko je vzhľadom k veľmi ťažkému podnikateľskému prostrediu, korupcii a politickým zásahom do justície hodnotené stupňom C.

Fakty & Čísla

Pozitíva

 • Politická stabilizácia
 • Silné darcovské vzťahy
 • Nízky zahraničný dlh
 • Zvyšujúca sa produkcia zlata

Negatíva

 • Vysoké bezpečnostné riziko
 • Krajina je vystavená obchodným a klimatickým šokom
 • „Najmenej rozvinutá krajina“
 • Medzery v infraštruktúre (zvlášť v oblasti elektrickej energie)

Prezident

 • Roch Marc Christian Kaboré

Premiér

 • Paul Kaba Thiéba

Parlamentné a prezidentské voľby

 • Posledné v novembri 2015, ďalšie v novembri 2020

Populácia

 • 18,6 miliónov

Príjem na hlavu

 • 640 USD

Príjmová skupina

 • Nízka

Hlavné exportné produkty

 • Zlato (48.8 % príjmov bežného účtu), bavlna (9.6 %), súkromné prevody (6.5 %)

Hodnotenie rizikovosti krajiny

Maják demokratizácie v Afrike

Burkina Faso nedávno prežila historickú ľudovú vzburu, ktorá bola odmenená prvým mierovým odovzdaním moci od 1960, kedy sa krajina stala nezávislou na Francúzsku. V roku 2014 demonštranti vyhnali Blaise Compaoré, autoritárskeho prezidenta, ktorý vládol v krajine už 27 rokov. Nasledujúce prechodné obdobie bolo poznamenané pokusmi jeho priaznivcov o prevrat. Avšak v novembri roku 2015 si národ za prezidenta zvolil Christiana Kaboré (bývalý predseda vlády) a nový parlament. Kaboré zaujal k odporcom zmierlivý postoj a okamžite sa zameral na potlačenie všadeprítomnej korupcie. Kým demokracia v Afrike všeobecne zažíva ťažké časy, demokratický prechod Burkiny Faso žiari ako maják. Pre trvalú politickú stabilitu bude ale zásadný pokrok v kritických otázkach, ako je reštrukturalizácia armády, zlepšenie súdneho systému a modernizácia verejných služieb.

Vzrastajúce bezpečnostné riziká

Bezpečnostné riziká sa v posledných dvoch rokoch zvýšili v rôznych oblastiach. Bezpečnostné sily bojujú predovšetkým s narastajúcimi džihádistickými aktivitami. V auguste 2017 napadli džihádisti obľúbenú reštauráciu v hlavnom meste Ouagadougou a zabili 18 ľudí. V júni tohto roku sa Burkine Faso nepodarilo získať financovanie na boj proti terorizmu z fondu OSN a finančné limity už obmedzujú možnosti vlády podstatne zvýšiť policajné nasadenie, a tým značne vzrástlo riziko útokov na cudzincov a mäkké ciele v hlavnom meste a v pohraničí s Mali.

Ambiciózne investície a výnosy zo zlata

Burkina Faso je málo rozvinutá krajina s malou poľnohospodárskou ekonomikou závislou na výnosoch z vývozu zlata a bavlny, ktorá je zároveň vysoko závislá na darcovskej pomoci a mnohostrannej podpore financovania dovozných nákladov. Od roku 2016 beží ambiciózny vládny plán národného hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PNDES), ktorý by mal trvať do roku 2020 a ktorého cieľom je zrýchlenie rastu a znižovanie chudoby, okrem iného zlepšením dodávky elektriny a dopravnej infraštruktúry. Po dvoch rokoch slabého výkonu počas politickej transformácie zaznamenal HDP v roku 2016 silný rast (5,9 %). Vďaka silnejším investíciám v rámci PNDES sa predpokladá, že vyššia poľnohospodárska produkcia (najmä bavlny) a rastúca ťažba zlata pravdepodobne v nasledujúcich štyroch rokoch stabilizuje rast HDP okolo solídnych 6,5 %. V dôsledku toho sú prognózy rastu Burkiny Faso vyššie, než priemerné regionálne prognózy subsaharskej Afriky.

Zlato tvorí takmer polovicu tržieb z exportu Burkiny Faso, čo krajinu vystavuje nepriaznivým cenovým šokom. Ceny zlata dosiahli v roku 2012 vrchol (takmer 60 USD / g) a následne klesli. Od začiatku roka 2016 sa ceny zlata trochu zdvihli (približne na 40 USD / g) a spolu s nízkymi cenami ropy pomohli zmierniť deficit bežného účtu. Avšak deficit bežného účtu Burkiny Faso zostane štrukturálne a pomerne hlboký a očakáva sa, že sa počas nadchádzajúcich rokov bude pohybovať približne okolo 7 % HDP (vrátane oficiálnych prevodov). Tržby zo zlata rastú silným tempom vďaka otváraniu nových baní a postupne sa tiež zvyšuje vývoz bavlny. Investície na druhej strane ale zvyšujú aj dovoz.

Značné úvery na projekty, medzinárodná pomoc darcov a rastúce priame zahraničné investície (PZI) poskytnú dostatočné finančné prostriedky na financovanie deficitu bežných účtov krajiny. Preto sa očakáva, že vonkajší zahraničný dlh bude v nasledujúcich rokoch zvládnuteľný. Vďaka demokratizácii sa posilnili darcovské vzťahy a zlepšila sa dôvera investorov.
Hrubé devízové rezervy Burkiny Faso ako člena západoafrickej hospodárskej a menovej únie (West African Economic and Monetary Union /WAEMU/) sú sústredené v regionálnej centrálnej banke. Spoločná menová politika podporuje menovú stabilitu (2 % inflácia). Avšak vzhľadom k nedávnej kríze (najmä v členských štátoch CEMAC) je Burkina Faso vystavená rizikám spojeným s možným znehodnotením CFA franku.

Napriek napätému rozpočtu sú verejné financie pod kontrolou

Verejné príjmy by sa v roku 2017 mohli zvýšiť vďaka posilňujúcej ťažbe zlata z 15,9 % HDP v roku 2015 na 18,1 % a do konca roka 2020 dokonca na 20,6 %. Avšak kvôli veľkým výdavkom na verejné investície spolu s vysokými mzdovými nákladmi sa predpokladá, že rozpočtový deficit sa v rokoch 2017 a 2018 dočasne rozšíri na približne 5,4 % a 4,5 % HDP (z -3,1 % v roku 2016). Financovanie bude poskytnuté pôžičkami a grantmi na zvýhodnenú cenu. Uspokojivá výkonnosť v rámci programu MMF pomohla v priebehu rokov obmedziť fiškálny deficit a udržať pomer verejného dlhu výrazne nižší ako je regionálny priemer WAEMU. Hoci možno očakávať, že podiel verejného dlhu sa do roku 2018 zvýši asi na 38,2 % HDP, mal by sa v nasledujúcich rokoch opäť znižovať a verejný dlh by tak mal byť udržateľný.