Rizikové faktory a výhľad

Indický rast spomaľuje. Tento negatívny trend od konca roka 2016 vďaka dvom domácim otrasom ešte zosilnel. Demonetizačné opatrenia z vlaňajšieho novembra a neistý prechod na daň za tovar a služby v júli minulého roka dočasne narušili ekonomickú aktivitu. Svoju úlohu pri spomaľovaní ekonomiky zohrali aj vysoké dlhy korporácií a zlá kondícia bankového sektora. Avšak aj napriek dôsledku uvedených šokov, ktorých vplyv by sa mal ešte prejaviť v nasledujúcich mesiacoch, zostáva výhľad strednodobého politického rizika pozitívny. India bude aj naďalej profitovať z pozitívnych ekonomických podmienok, a to najmä z nízkych cien ropy, ktoré prispeli k poklesu inflácie na desaťročné minimum. Ďalším pozitívnym faktorom zostáva veľkosť domáceho trhu, ktorý znižuje zraniteľnosť krajiny v neistom globálnom prostredí. A zvlášť pozitívnou skutočnosťou určite zostáva tiež politická stabilita a reformný proces, ktorý by mal pokračovať najmenej do roku 2024. Premiér Módí je totiž favoritom volieb roku 2019 a očakáva sa, že budúci rok získa parlamentnú väčšinu. Jeho reformný a pre-podnikateľský postoj sa odráža v zlepšujúcom sa podnikateľskom prostredí, dôvere investorov (zahraničné investície zaznamenávajú udržateľný vzostupný trend) a silnejšiu rupiu. To vedie k hodnoteniu obchodného rizika Indie stupňom B (na stupnici od A do C, kde C predstavuje najvyššiu mieru rizika).

Pozitívny výhľad však zatemňujú ďalšie tri riziká. Najväčšie obavy vzbudzuje neduživý bankový sektor. Najmä štátne banky sú zaťažované rastom zlých úverov a vláda plánuje len skromnú rekapitalizáciu. To spoločne s vysokou úrovňou dlhu podnikov v niektorých sektoroch ovplyvňuje ponuku úverov (tá je teraz na najnižšej úrovni za celé desaťročia), ďalej dopyt a domáce investície. To by nakoniec mohlo znížiť rastový potenciál Indie. Tretím rizikom sú štrukturálne slabé verejné financie. Očakáva sa, že prebiehajúca fiškálna konsolidácia bude pomalá, a to napriek dopadu nedávno predstavených národných strategických plánov. Celkovo silné základy Indie, od robustnej platobnej bilancie k pomerne nízkemu zahraničnému dlhu a jej pozitívne ekonomické vyhliadky zdôvodňujú klasifikáciu Indie stupňom 3/7 v kategórii stredne až dlhodobého politického rizika. Rating krátkodobého politického rizika je silný, na stupni 2/7, a to najmä vďaka robustnej a stále posilňujúcej externej likvidite.

Fakty & Čísla

Pozitíva

 • Reformná vláda
 • Široký záber ekonomiky
 • Silný priemysel služieb
 • Udržateľný vonkajší dlh

Negatíva

 • Časté napätie medzi komunitami
 • Klesajúci trend pomeru domácich investícií
 • Bankový sektor zaťažený vysokými a rastúcimi zlými úvermi
 • Slabé verejné financie

Hlava štátu

 • Prezident Ram Nath Kovind

Hlava vlády

 • Premiér Naréndra Módí (BJP)

Voľby (päťročné volebné obdobie)

 • Prezidentské: v r. 2022
 • Parlamentné: v r. 2019

Populace

 • 1 311,1 miliónov

Príjem na hlavu

 • 1 600 USD

Príjmováskupina

 • Nižší stredný príjem

Hlavné exportné produkty

 • Súkromné prevody (12,7 % príjmov bežného účtu), softvérové služby (11, 3%), drahé kamene a šperky (7,9 %), minerálne palivá (6,3 %), textil (4,8 %), cestovný ruch (4,3 %), chemikálie a plasty (4,2 %)

Hodnotenie rizikovosti krajiny

Módí a Indická ľudová strana (BJP) smerujú k získaniu parlamentnej väčšiny

Premiér Módí ako jeden z najobľúbenejších politikov posledných desaťročí zanecháva v politickej histórii Indie stále výraznejšiu stopu. Hoci je jeho strana v hornej komore v menšinovej pozícii, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že BJP ovládne v roku 2018 obe komory parlamentu. Bodom zlomu bolo jeho hladké marcové víťazstvo v Uttarpradéš, najľudnatejšom štáte Indie. Víťazstvo podčiarklo jeho popularitu vo všetkých regiónoch a vo všetkých segmentoch indickej spoločnosti, a to aj vo veľkom chudobnom vidieckom štáte ako je Uttarpradéš. A to aj napriek veľmi kontroverznému demonetizačnému šoku z vlaňajšieho novembra, ktorý silne zasiahol chudobné obyvateľstvo. Väčšina z nich však uvítala Módího plán boja proti korupcii a daňovým únikom. Premiér Módí teraz verí, že svoj päťročný mandát vo voľbách v roku 2019 predĺži. Vysoké šance BJP na získanie väčšiny v hornej komore by spoločne s aktuálnou väčšinou v dolnej komore parlamentu značne podporili jeho reformný program.

Hinduistický nacionalizmus a Pakistan – hrozba stability

Politická kontinuita zostane pravdepodobne v najbližších rokoch zachovaná, ale znepokojujúca je prílišná dominancia strany BJP, ktorá umožňuje šíriť hinduistický nacionalizmus premiéra Módího medzi jeho priaznivcami a nepriamo tak brániť jeho ekonomickým cieľom. To ilustruje aj vymenovanie hinduistického extrémistu a odporcu moslimov novým vodcom štátu Uttarpradéš a kontroverzný zákaz predaja kráv na porážku. Existuje riziko ďalšej nestability, ktorá pramení z rastúceho náboženského napätia najmä medzi hinduistami a moslimami, ale aj inými komunitami.

Rast spomaľujú domáce šoky a korporátne dlhy

Hospodársky rast vo fiškálnom roku 2016/17 (končil v marci 2017) poklesol a mierny pokles sa očakáva aj v aktuálnom fiškálnom roku. Pokles do značnej miery vyplynul z peňažnej krízy v novembri 2016, ktorá nasledovala po náhlom rozhodnutí vlády o stiahnutí dvoch najväčších bankoviek (86 % všetkých peňazí) z obehu a ich nahradenie novými. Tento plán zameraný na boj proti daňovým únikom a čiernym fondom bol veľkou peňažnou búrkou, ktorá postihla stále dominantnú neformálnu ekonomiku od poľnohospodárstva až po priemyselnú výrobu a súkromnú spotrebu. Miera rastu HDP sa tak znížila na 7,1 % (v roku 2015 to bolo 8 %). Kým sa situácia po demonetizacií stabilizovala, zasiahol ekonomiku druhý šok: daň za tovar a služby (GST). Jej urýchlené zavedenie prispelo v prvom štvrťroku k poklesu rastu HDP na trojročné minimum, teda 5,7 %. To všetko sa deje v kontexte znižovania zadlženosti finančne slabých bánk a zadlžených spoločností vo významných odvetviach. To by mohlo zabrániť dosiahnutiu 7 % rastu v roku 2010. Rast by mohol postupne zrýchliť a do roku 2021 dosiahnuť 8 %.

Celkovo pozitívny ekonomický výhľad posilňujú reformy

Optimistický stredne až dlhodobý ekonomický výhľad je podporovaný priaznivými ekonomickými podmienkami umožňujúcimi zníženie úrokových sadzieb, ako sú nízke ceny ropy a nízka inflácia, ktorá je pod 4 %, a teda na najnižšej úrovni za celé desaťročia. Vývoj platobnej bilancie je silný, deficit bežného účtu ovplyvňuje lacný dovoz ropy a silnejší vývoz služieb (najmä softvéru). Očakáva sa, že deficit bežného účtu sa v najbližších rokoch zvýši na viac ako 6 % príjmov bežného účtu, ale bude aj naďalej financovaný silnými (a rastúcimi) priamymi zahraničnými investíciami. K tomuto pozitívnemu vývoju navyše musíme prirátať veľký domáci indický trh a silný dopyt spotrebiteľov, ktoré budú pôsobiť ako nárazník vonkajších otrasov - celosvetovo slabšieho dopytu Číny a potenciálne nepriaznivých obchodných opatrení Spojených štátov počas mandátu prezidenta Trumpa. Prísnejšia imigračná politika a nacionalistickejšia hospodárska politika USA by mohla poškodiť kľúčový indický sektor - IT. Ten je hlavným zdrojom exportných príjmov zo služieb.

Ďalšou dimenziou, ktorá podnecuje prevažne pozitívnu náladu ekonomického výhľadu, sú reformy premiéra Módího. Dôvera investorov od roku 2014, kedy sa dostal k moci, vzrástla, čo podčiarkujú priame zahraničné investície a silnejšia rupia. Vláda pracuje na zlepšovaní podnikateľského prostredia, znižuje byrokraciu a zameriava sa na dereguláciu, digitalizáciu a liberalizáciu mnohých odvetví tým, že ich otvára priamym zahraničným investíciám.

Bohužiaľ, zatiaľ nedošlo k výraznému pokroku v pláne "Make in India", ktorého cieľom je výrazne rozvinúť výrobnú činnosť a politicky podporovať vytváranie pracovných miest. Okrem daňovej reformy je tempo reforiem celkovo skôr pomalšie.

 

Nezdravý bankový sektor a oslabenie investícii 

Proti celkovo pozitívnemu makroekonomickému obrázku stoja tri riziká. Najväčšie je spojené s kondíciou bankového sektora, a to predovšetkým pokiaľ ide o štátom vlastnené obchodné banky, ktoré sú ohrozené vysokými a neustále rastúcimi aktívami a sú vystavené silne zadlženému korporátnemu sektoru v oceliarstve, ťažbe a infraštruktúre, do ktorej sa pred niekoľkými rokmi značne investovalo.

Druhé riziko vyplýva priamo z problému zlých úverov v rámci štátnych bánk a z vysokých firemných dlhov, najmä v oblasti infraštruktúry. Obe skutočnosti ovplyvňujú ponuku a dopyt po úveroch.

Tretím a dlhodobým rizikom sú slabé verejné financie charakterizované pomerne nízkym daňovým základom a vysokými úrokovými platbami verejného dlhu (približne 23 % príjmov).

 

Pozitívny profil zahraničného dlhu a silná pozícia likvidity

India má udržateľný vonkajší dlh. Pomer hrubého zahraničného dlhu sa za posledné dva roky stabilizoval na celkom nízkej úrovni. Silná je aj vonkajšia likvidita Indie. Vďaka podpore priamych zahraničných investícií a vývozu, ktorý rástol rýchlejšie ako dovoz, dosiahli devízové rezervy historické výšky, pretože od roku 2013 zaznamenávajú rastúci trend.

 


 
 

Analytik: Raphaël Cecchi – r.cecchi @credendo.com

 

Kompletnú analýzu (v angličtine) nájdete tu