Stručný súhrn

  • Od 23. marca platia americké clá vo výške 25 % na všetky dovozy oceliarskych výrobkov. Výnimka, ktorá dočasne oslobodzovala Kanadu, Mexiko a EÚ bola od 1. júna 2018 zrušená.
  • Očakáva sa, že vplyv na hodnotu globálneho vývozu ocele bude obmedzený.
  • V krátkodobom horizonte budú medzi najviac postihnuté regióny patriť krajiny, ktoré v minulosti podpísali dohodu o voľnom obchode (NAFTA). Ohlásené odvetné tarify na dovoz určitých oceliarskych produktov z USA by ale mali priemerný vplyv na odvetvie zmierniť. Opatrenia ďalej dopadne na Strednú a Južnú Ameriku a Karibik.
  • EÚ, juhovýchodná Ázia a Oceánia by mali pocítiť skôr nepriame dôsledky spôsobené presmerovaním toku nadbytočného tovaru na ich trhy.
  • Aj keby opatrenie znamenalo tlak na znižovanie medzinárodných cien ocele, nemalo by to mať za následok výrazný pokles cien.

Americké clá navyše ovplyvnia producentov z ostatných krajín NAFTA, Strednú a Južnú Ameriku a Karibik

23. marca začalo platiť clo na dovoz ocele do USA vo výške 25 percent a súčasne nadobudlo účinnosť tiež desaťpercentné clo na dovoz hliníka. Niektoré z kľúčových krajín (Kanada, Mexiko, krajina EÚ, Južná Kórea, Argentína, Austrália a Brazília) mali spočiatku dočasnú výnimku. Ku koncu marca sa USA dohodli na vyňatie z cla na dovoz ocele s Južnou Kóreou, a to v rámci revízie dohody o voľnom obchode. Trvalé výnimky týkajúce sa cla na dovoz ocele boli udelené Argentíne, Austrálii a Brazílii a Argentína a Austrália získali výnimku tiež na dovoz hliníka. Clá na dovoz ocele z Argentíny a Brazílie nahradí kvóty, u Argentíny sa to bude týkať aj hliníka. Argentína bude mať miesto clo na dovoz hliníka hliník tiež kvóty.1 Kanade, Mexiku a krajinám EÚ boli dočasné výnimky nakoniec zrušené a colné sadzby nadobudli účinnosť od 1. júna. Cieľom USA je zvýšiť mieru využitia kapacity hliníkárenského a oceliarskeho priemyslu zo súčasných 73 % na 80 %, aby sa zabezpečila životaschopnosť týchto priemyselných odvetví, čo je údajne zásadné pre národnú bezpečnosť USA.

Nasledujúci Risk Insight analyzuje vplyv spomínaných opatrení na oceliarsky priemysel predovšetkým z globálneho pohľadu s cieľom poskytnúť náznak budúceho vývoja medzinárodných cien, ale dotkne sa aj svetových regiónov.

Regionálny vplyv oznámených amerických sadzieb na dovoz výrobkov z ocele by mohol byť priamy aj nepriamy. Priamy dopad pocítia krajiny, ktoré vo veľkej miere vyvážajú do USA, a pre ktorých vývoz predstavuje veľký podiel na celkovej produkcii. Nepriamy vplyv zohľadňuje potenciálne presmerovanie vývozu vyplývajúce zo straty amerického trhu2.

Vplyv cla na celkovú bilanciu ponuky a dopytu a prognóza vývoja cien

V roku 2017 sa ceny ocele zvýšili, a to najmä kvôli silnejšiemu globálnemu hospodárskemu rastu, trvalo silnému dopytu z Číny, ktorej podiel na svetovej spotrebe ocele je asi 50 %. Čína bola zároveň ochotná znížiť výrobu kovov a uzavrieť nezákonnú výrobu ocele. K celosvetovému rastu cien ocele prispeli aj predchádzajúce protekcionistické opatrenia prijaté proti čínskej a ruskej oceli v Európe a USA. USA sú pritom druhým najväčším dovozcom železa a ocele na svete (7,3 % pre rok 2016, v USD), tesne za Nemeckom (7,5 %). Celková hodnota vývozu železa a ocele do USA predstavovala v roku 2016 22,5 mld. USD. Zďaleka najviac železa a ocele smeruje do USA z Kanady, ktorej dodávky v roku 2016 tvorili 19 % amerického dovozu železa a ocele (v USD). Nasleduje Brazília, Južná Kórea a Mexiko (viď graf 1). Krajiny EÚ sa na dovoze železa a ocele do USA spoločne podieľajú 20 %. Najväčším regiónom dodávajúcim oceľ do USA je juhovýchodná Ázia a Oceánia, ktoré sa podieľajú celkovo 26 %. Jedná sa predovšetkým o Južnú Kóreu, Japonsko, Taiwan, Čínu a Vietnam.

Vzhľadom k tomu, že USA predstavujú pomerne obmedzené percento celosvetového vývozu ocele predpokladá sa, že hodnota "strateného" celosvetového exportu bude obmedzená. Ohľadom úrovne celosvetového dopytu po oceli pretrvávajú pozitívne odhady. Podľa World Steel Association by sa objem dopytu mohol v roku 2018 ďalej zvýšiť, a to o 1,8 % a v roku 2019 ešte o 0,7 %. Aj keď 25 % sadzba rozhodne tlačí svetovú oceľ nadol, nemalo by to viesť k výraznému poklesu cien. Ceny ocele v Spojených štátoch sú už teraz oveľa vyššie ako ceny vo väčšine krajín a očakáva sa, že sa tento nepomer ešte zvýší.3

Na ktoré regióny budú mať clá priamy vplyv?

Z pohľadu celkového vývozu je podľa údajov spoločnosti UN Comtrade regiónom s najväčším podielom vývozu železa a ocele smerujúcim do USA región NAFTA (krajiny, kde platia Severoamerická dohoda o voľnom obchode - tzv. NAFTA), ktorý sa v roku 2016 podieľal na dovoze do USA 79 percentami (v USD), potom nasleduje Stredná a Južná Amerika a karibské oblasti s 26 % a Afrika s regiónom "Stredná a východná Európa a SNŠ" 4 (spolu 9 %).

Dôležité je tiež zhodnotiť význam vývozu (vrátane reexportu) vzhľadom na produkciu za jednotlivé krajiny. Vývoz (v USD) z krajín oblasti "Advanced Europe" 5 a "Stredná a východná Európa a SNŠ" predstavovali v roku 2016 spolu viac ako 50 % ich výroby železa a ocele.

Globálna závislosť od vývozu do USA podľa regiónu sumarizuje nižšie uvedený graf, ktorý naznačuje, že regiónom, ktorý sa najviac opiera o vývoz do USA, sú krajiny NAFTA (samozrejme bez USA). Z regionálneho hľadiska neexistuje žiadna iná oblasť, ktorá by mala byť vážne zasiahnutá. Zatiaľ čo krajiny v Strednej a Južnej Amerike a Karibiku posielajú viac ako 25 % svojho celkového vývozu do USA, pokiaľ ide o železo a oceľ, putuje na export iba menej ako 20 %, čo dopad taríf znižuje. Krajina z regiónov "Advanced Europe" a "Stredná a východná Európa a SNŠ" vyvážajú významnú časť svojej produkcie, ale menej ako 10 % tohto vývozu putuje do USA.

 

„Nepriamy dopad“ vyplýva zo straty amerického trhu. Krajiny vyvážajúce do USA budú teraz musieť pre svoje prebytky hľadať nové trhy. Predpokladá sa, že krajiny s najväčšou pravdepodobnosťou pošlú nadbytočnú oceľ na trhy, kde už majú silné distribučné kanály, čo by na tieto trhy prinieslo ďalší nepriamy tlak.

K posúdeniu prípadných budúcich zmien v obchodných tokoch oceli sa vyberajú najväčší dodávatelia železa a ocele do USA. Ako už bolo uvedené, týmito dodávateľmi sú EÚ (20 %), Kanada (19 %), Brazília (10 %), Južná Kórea (8 %) a Mexiko (6 %)6.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, že región "Advanced Europe" predstavuje prvý alebo druhý najväčší exportný trh veľkých vývozcov do USA (bez ohľadu na Kanadu a Mexiko). Vzhľadom k tomu, že títo dodávatelia pravdepodobne primárne využijú svoje existujúce distribučné kanály na to, aby v krátkom čase predali svoj prebytok, očakáva sa, že sa "Advanced Europe" stane významným regiónom na vývoz železa a ocele, kam bude v prvom rade smerovať vývoz jej vlastných "členských" krajín. Väčšina dovozu predovšetkým z Číny a okrem iného tiež z Južnej Kórey a Brazílie je už cieľom antidumpingových opatrení na niektoré druhy výrobkov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. To by malo dopad lacné ocele smerujúce na európsky trh zmierniť.

Juhovýchodná Ázia a Oceánia sú pre tieto krajiny tiež významnou destináciou, a to najmä pre Južnú Kóreu. Aj v tomto regióne sa znovu objavuje riziko nadmerného zásobovania, pretože už teraz sem smeruje 64 % čínskeho vývozu. Iné krajiny Latinskej Ameriky, ktoré vyvážajú veľký podiel svojej produkcie do USA, pravdepodobne budú hľadať nové trhy v Európe aj v juhovýchodnej Ázii.

 

Záver

Očakáva sa, že americké clá sa na svetovom oceliarskom priemysle prejavia, ale zdá sa, že len mierne. Americké opatrenia budú tlačiť ceny ocele dole, ale nemalo by to znamenať ich výrazný pokles. Na druhej strane ceny v USA by v najbližších dvoch až troch rokoch mali zostať zvýšené. Najviac zasiahnuté by mali byť krajiny s veľkým podielom vývozu do USA. V dôsledku toho by zavedením amerických oceliarskych taríf boli do značnej miery ovplyvnené Kanada a Mexiko. Vplyv by mali zmierniť ohlásené odvetné opatrenia. Zasiahnuté by tiež mali byť krajiny "Strednej a Južnej Ameriky a Karibiku", aj keď v menšom rozsahu. V závislosti od rozsahu schválených kvót by mala byť výrazne ovplyvnená Brazília, pretože významný podiel jej exportu smeruje práve do USA.

Americké clá pravdepodobne zmenia medzinárodné toky ocele, pretože oceľ, ktorá nebude môcť byť dovezená do USA, sa bude musieť presmerovať na iné trhy. A to zrejme na úkor európskych krajín a juhovýchodnej Ázie, aj keď sa predpokladá, že vplyvy zmiernia už existujúce anti dumpingové a protekcionistické opatrenia na špecifické krajiny a produkty.

Analytici: Matthieu Depreter – M.Depreter@credendo.com a Florence Thiéry – F.Thiery@credendo.com


1 Alternatívne usporiadanie pre Austráliu doteraz nie je známe.
2 Tiež uvalenie kvót výmenou za trvalé oslobodenie od cla (pre niektoré krajiny) by znamenalo stratu príjmov pre vývozcov a presmerovanie vývozu.
3 Podobné trendy pozorujeme pri zvitkoch valcovaných za tepla a armatúr.
4 Región "Stredná a východná Európa a SNŠ" zahŕňa krajiny SNŠ, Turecko, Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Macedónsko, Čiernu horu a Srbsko.
5 "Advanced Europe" zahŕňa všetky krajiny EÚ, Island, Nórsko a Švajčiarsko.
6 Brazília predstavuje 82 % vývozu zo strednej a južnej Ameriky a Karibiku do USA; Južná Kórea predstavuje 31 % ázijského vývozu.